Ukážka strany

Zahraničný vedec

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Profesor Zima je český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína. Od roku 2014 pôsobí ako rektor Univerzity Karlovy v Prahe. Je vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania ako napr. Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť a iné.
Pozrieť detail

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje aplikácii najnovších vedeckých poznatkov v oblasti molekulárnej genetiky a genomiky človeka. Ako prvý viedol v rámci Slovenska pracovisko umožňujúce servisné sekvenovanie DNA, ktorého služby využívali mnohé ďalšie vedecké pracoviská.
Pozrieť detail

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc.

Aktuálne pôsobí ako vedúci oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecíne. Prof. Nagy je odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie. Je spolupôvodca patentu PP50010-2020, keďže sa venuje analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.

Docent Stupák je špecialista v odbore biochémia. Pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom.
Pozrieť detail

Mgr. Peter Baráth, PhD.

Má široké praktické skúsenosti z oblasti molekulárnej biológie, génovej expresie, purifikácie bielkovín tak z rekombinantých, ako aj natívnych zdrojov, štruktúrnej biológie, proteínovej chémie a biologickej hmotnostnej spektrometrie.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Je absolventom odboru kvasnej chémie a bioinžinierstva na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Po štúdiu začal pracovať v laboratóriu, neskôr v Ústave dedičných metabolických porúch (ÚDMP) Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Český špičkový odborník na endokrinológiu a diabetológiu, ktorý je od roku 2018 predsedom Českej diabetologickej spoločnosti. Zaoberá sa predovšetkým biochémiou a patofyziológiou diabetu a jeho komplikáciami.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Dlhodobo a systematicky sa zameriava na problematiku chronických pečeňových chorôb, portálnej hypertenzie i ďalších komplikácií cirhózy pečene. Venuje sa aj endoskopickým a invazívnym metódam, ktoré súvisia s pečeňovými chorobami .
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

Ing. Michal Pohludka, PhD., MBA, LL.M.

Od roku 2004 pôsobil na 1. LF UK Praha ako vedecký pracovník, kde sa venoval štúdiu a výskumu nukleárnych hormonálnych receptorov s cieľom odhaliť regulácie expresie génov v nádorových bunkách.
Pozrieť detail

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Venuje sa problematike patologických zmien v tkanivách pri nádorovej transformácii. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave patologickej anatómie.
Pozrieť detail

Mgr. Michal Kajsík, PhD.

Vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie. V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje práci s bakteriofágmi, typizácii mikroorganizmov a pokročilým technikám rekombinantných DNA.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Od roku 2003 je vedúcim Onkogynekologického centra vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Počas jeho vedenia sa z centra – malej jednotky – stalo jedno z najväčších gynekologicko-onkologických centier v Európe.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.

Profesor Dundr je špičkovým odborníkom v oblasti patologickej anatómie. Je vedúcim vedeckej skupiny v rámci Ústavu patológie 1. LF UK a VFN v Prahe, ktorá sa venuje najmä onkologickej problematike so zameraním na široké spektrum nádorov ženských genitálií, ale aj ďalších malignít .
Pozrieť detail

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.