Spolupráca s akademickými a vedeckými subjektami

V rámci vedeckovýskumných projektov spolupracujeme s prestížnymi zahraničnými a najlepšími slovenskými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Uvedomujeme si, že v rámci biomedicínskeho výskumu je nevyhnutné vytvárať vedecké konzorciá, na práci ktorých sa zúčastňujú aj špičkoví zahraniční vedci. Rovnako je nesmierne dôležité včas a efektívne reflektovať na aktuálne výzvy, primárne na pandémiu
COVID-19, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje súčasné smerovanie vedecko-výskumných projektov.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Univerzita má
5 fakúlt, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. 

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska. Hlavným poslaním SAV je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Organizácie akadémie sa podieľajú na vzdelávaní a výchove mladých vedcov. Prostredníctvom medzinárodných a domácich vedeckých projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a členstva v medzinárodných asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.           

Obzvlášť veľmi významná je spolupráca s Univerzitou Karlovou
v Prahe. Excelentní vedci práve z tejto univerzity sú zapojení aj do vedeckých projektov, na ktorých participuje MGA. Vďaka prepojeniu medzinárodných skúseností a aktivít rôznych vedeckovýskumných skupín sa posúva vpred aj samotný výskum realizovaný v MGA.

Univerzita Karlova

Karlova univerzita (KU) patrí medzi najstaršie svetové univerzity a je medzinárodne uznávanou univerzitou výskumného typu. Podľa oficiálnych hodnotení vedeckých výstupov je najvýkonnejšou vedeckou inštitúciou v ČR. Podľa medzinárodných rebríčkov patrí medzi
1 % najlepších svetových univerzít.
KU vôbec ako prvá univerzita v ČR založila dcérsku spoločnosť Charles University Innovations Prague, ktorá pôsobí ako vyčlenená agentúra pre technologický transfer na účely zrýchlenia a zefektívnenia prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe. Súčasťou efektívneho transferu sú aj tzv. spin-off spoločnosti, medzi ktoré patrí napríklad GeneSpector zaoberajúca sa vývojom a distribúciou kitov pre diagnostiku nových vírusových ochorení.         

                       

Univerzita J. A. Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského (UK) je najväčšou a najstaršou univerzitou na Slovensku, ktorá v roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

 

UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov, či sa zúčastňovať na odborných stážach na domácej pôde aj v zahraničí. Súčasťou univerzity je aj Vedecký park – špecializované výskumné a vývojové pracovisko s prioritným zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je najväčšia a najstaršia technická univerzita na Slovensku s renomovanou vedeckovýskumnou základňou, so skúsenými výskumníkmi a s erudovanými pedagógmi, so systematicky budovanou sieťou vedeckých knižníc. Vedecký výskum a vysokoškolské vzdelávanie zabezpečuje 7 fakúlt a 9 univerzitných pracovísk. STU má zapísaných 16 patentov a množstvo úžitkových vzorov.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.