Ukončené

Lady Care

O projekte

Štúdia je zameraná na overenie senzitivity a špecifickosti cytologických metód prevencie a včasnej diagnostiky rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú.

 „Štúdia hodnotí potenciálny prínos nových diagnostických metód, ich výhody a nevýhody v porovnaní s konvenčnou cytológiou. Predpokladáme, že získané výsledky budú viesť k formulácii všeobecných odporúčaní pre skríningové vyšetrenia sterov krčka maternice a prispejú k zlepšeniu prognózy pacientok.“

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.,

koordinátor projektu

Rakovina krčka maternice je závažné onkologické ochorenie, ktoré postihuje hlavne mladé ženy. Každoročne na Slovensku pribudne okolo 600 pacientok, z ktorých tretina nakoniec tejto chorobe podľahne. Jej príčinou je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV), ktorú je možné odhaliť vďaka primárnej prevencii v rámci pravidelných gynekologických prehliadok. Pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok umožňuje včasné odhalenie prípadného ochorenia ešte skôr, ako sa rozvinie do invazívneho karcinómu. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa neustále zdokonaľovali v diagnostike rakoviny krčka maternice, a tým zvyšovali šance na efektívne zachytenie pacientok ohrozených týmto ochorením. Aj vďaka množstvu nových dôležitých poznatkov, získaných v rámci štúdie LadyCare, sa stále približujeme k tomuto cieľu.

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším typom rakoviny u žien. Postihuje najmä mladé ženy vo veku 35 – 45 rokov. Na Slovensku pribúda každý rok 500 – 600 pacientok s týmto typom rakoviny a asi 200 z nich tejto chorobe podľahne. Rakovina krčka maternice je typ onkologickej choroby, ktorej príčinou je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). Vírusy HPV sú zodpovedné až za 99,7 percenta prípadov rakoviny krčka maternice a týmto vírusom sa môže nakaziť ktokoľvek.

Ciele štúdie

Cieľom štúdie je vyhodnotiť senzitivitu a špecifickosť „Konvenčnej cytológie“ a Liquid-Based cytology (LBC) s využitím:

  • Počítačom asistovaného skríningu („the Thin prep Imaging System“),
  • imunocytochemického vyšetrenia na prítomnosť špecifických markerov p16 a ki67 v cytologických steroch,
  • genetickým vyšetrením na prítomnosť mRNA vysokorizikových skupín HPV vírusov a onkogénov E6/E7,
  • využitie imunocytochemického vyšetrenia pozitívnych cytologických vyšetrení duálnou protilátkou p16 a ki67, zároveň porovnanie pozitívnych výsledkov konvenčnej aj LBC cytológie s genetickým vyšetrením mRNA (E6/E7 onkogény).

A zároveň vyhodnotiť korelácie predchádzajúcich cytologických vyšetrení s bioptickým nálezmi z krčka maternice u pacientok, u ktorých bolo realizované operačné riešenie ochorenia.

Aktivity štúdie

Nábor pacientok

V tomto období bude do štúdie zaradená každá pacientka, ktorá vyhovie prijímacím a vyraďovacím kritériám až do dosiahnutia počtu 2000 pacientok.

Termín: od 1 .2. 2015 do 31. 1. 2017

Zber údajov

Zber údajov týkajúcich sa súboru pacientok.

Ukončený 31. 3. 2019

Štatistické spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov

Termín: od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.