Vedecké žurnály newslab a labMED

Publikačná činnosť

Pod hlavičkou MGA pravidelne vychádzajú dve odborné publikácie – newslab a labMED.

newslab

Ide o recenzovaný vedecký žurnál zameraný na laboratórnu medicínu a diagnostiku, ktorý prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu. Cieľom je podpora publikačnej aktivity najmä mladých vedcov  so zameraním sa na strednú Európu, ktorí často aj finančných dôvodov narážajú na problém umiestniť svoje kvalitné vedecké výstupy. Prioritnou snahou tvorcov newslabu je vytvoriť úzke prepojenie medzi aplikovaným výskumom a praxou. Na jeho stránkach poskytujeme priestor aj na odborné publikácie kolegov z akademickej pôdy prezentujúce najnovšie poznatky z vedeckovýskumnej činnosti. Každé vydanie obsahuje pôvodné a prehľadové práce vrátane pútavých kazuistík o výnimočných prípadoch z praxe. 

 

Vysokú úroveň posudzovania prijatých rukopisov garantuje redakčná rada zložená z uznávaných odborníkov z viacerých krajín. Všetci recenzenti sú rešpektovanými autoritami vo svojej oblasti, takže je zaručená kvalita, objektívnosť a profesionalita hodnotenia každého článku. Časopis newslab sa, podobne ako ostatné renomované vedecké časopisy, hlási k všeobecne platným pravidlám zodpovedného a etického publikovania, ktoré sú štandardmi vedeckých recenzovaných žurnálov. Všetci autori sa zaväzujú, že zaslaný rukopis je ich autorským dielom a nesú zodpovednosť za výsledky svojho výskumu, ktoré budú zverejnené v newslabe. Autori súčasne garantujú, že ich dielo alebo ktorákoľvek jeho časť neboli dosiaľ nikde publikované. Originalita a unikátnosť všetkých zverejnených príspevkov tak už niekoľko rokov robí časopis jedinečným svojho druhu.

           

Cieľovou skupinou sú lekári všetkých odborností, vedeckovýskumní pracovníci na univerzitách pôsobiaci v oblasti laboratórnej medicíny a laboratórni pracovníci. Časopis newslab je distribuovaný do všetkých významných knižníc, je indexovaný v databáze Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a citácie sú spracované v CiBaMed.

 

Vychádza dvakrát ročne, od roku 2009.

labMED

labMED je časopis laboratórnej medicíny, ktorý sa aktívne venuje popularizácii vedy a širokej skupine zdravotníkov prináša výsledky najnovšieho vedeckého výskumu vo všetkých oblastiach laboratórnej medicíny. Má informačno-edukačný charakter. Reflektuje na aktuálne dianie v oblasti laboratórnej medicíny na Slovensku a vo svete a sprostredkúva výsledky vedeckého výskumu zdravotníckej verejnosti. Jeho cieľom je poskytnúť praktické informácie, bezprostredne relevantné pre lekárov všetkých odborností – klientov laboratórií MEDIREX GROUP, ktorým je časopis distribuovaný adresne spolu s výsledkami.

 

Lekárom poskytuje informácie o nových metódach a trendoch v oblasti laboratórnej medicíny s dosahom na ich každodennú prácu pre zdravie pacienta. Oboznamuje ich s legislatívnymi zmenami, informuje o vzdelávacích podujatiach a prináša rôzne ďalšie aktuálne informácie a zaujímavosti.

 

labMED ocenili aj odborníci, ktorí posudzujú kvalitu časopisov. V roku 2017 získal prvé miesto v kategórii Podnikový magazín – externá komunikácia.

 

Vychádza trikrát ročne, od roku 2014.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.