Juraj Payer

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LF UK, a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia.

 

Na LF UK v Bratislave pôsobí aj ako predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva. Je garantom pre výučbu internej propedeutiky a internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo a taktiež pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia, súčasne je predsedom skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia.

 

Tiež je členom Akademického senátu a Vedeckej rady LF UK v Bratislave, skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní lékařství, je členom Americkej osteologickej spoločnosti, Americkej aj Európskej endokrinologickej spoločnosti, prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), kde je aj prvým viceprezidentom.

Je čestným členom:

  • České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkeně,
  • Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,
  • Společnosti pro metabolicé oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně a iných.

Získal mnohé ocenenia a vyznamenania, z ktorých vyberáme:

  • Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013,
  • Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013,
  • Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy,
  • Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010 a iné.
  •  

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projekte:


Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
Akronym:
PreveLynch
Kód projektu:
313011V578

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.