Stanislav Kmoch

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Je absolventom odboru kvasnej chémie a bioinžinierstva na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Po štúdiu začal pracovať v laboratóriu, neskôr v Ústave dedičných metabolických porúch (ÚDMP) Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Po odborných stážach v Holandsku a Dánsku (1993) spoluzaložil v roku 1995 s profesorom Ellederom a profesorom Ansorgeom na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe nové výskumné laboratórium ÚDMP. Tu rozvíjal vtedy nové metódy molekulárnej biológie – sekvenovania DNA, technológie rekombinantnej DNA, prípravy a charakterizácie rekombinantných proteínov, fluorescenčné mikroskopie a elektrónové mikroskopie.

 

Postupne na pôde ÚDMP založil vlastnú výskumnú skupinu – Laboratórium pre štúdium zriedkavých chorôb pri Klinike detského a dorastového lekárstva 1. LF UK – s preukázateľne úspešným výskumným programom. Táto skupina predstavuje v súčasnosti približne 50 vedeckých pracovníkov vykonávajúcich výskum ojedinelých ochorení v širokom spektre lekárskych odborov.

 

Prof. Kmoch je koordinátorom Národného centra lekárskej genomiky (NCMG), ktoré je koncipované ako distribuovaná výskumná infraštruktúra genomických laboratórií 1. a 2. lekárskej fakulty a Lekárskej fakulty v Plzni Karlovej univerzity, Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, Fakultnej nemocnice v Motole; BIOCEV-u – biotechnologického a biomedicínskeho centra Akadémie vied a Univerzity Karlovej vo Vestci, Internej hematoonkologickej kliniky, Centra molekulárnej biológie a génovej terapie Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity, Fakultnej nemocnice Brno; CEITEC-u – Stredoeurópskeho technologického inštitútu, Masarykovej univerzity v Brne a Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultnej nemocnice Plzeň. 

Účelom NCMG je zabezpečiť prevádzku najmodernejších sekvenačných platforiem a nadväzných technologických zariadení na analýzu ľudského genómu a umožniť kvalifikované využívanie týchto technológií v biomedicínskom výskume a translačnej medicíne v ČR.

 

Výsledky vedeckej práce prof. Kmocha sú súčasťou viac ako 130 publikácií, z nich väčšina bola publikovaná v prestížnych časopisoch, ako sú napr. Cell, The New England Journal of Medicine či Nature Genetics.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:


Názov projektu:
Vytvorenie systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – pilotná štúdia COVID-19
Akronym:
PANCO
Kód projektu:
PP-COVID-20-0056

 

Názov projektu:
Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia
Akronym:
PROMEDICOV-19
Kód projektu:
313010ATA2

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.