Ukončené

HPV SCREEN

Karcinóm krčka maternice je jeden z mála nádorov, u ktorého poznáme jeho kauzálnu príčinu a tou je infekcia buniek krčku maternice určitými sérotypmi ľudského papilloma vírusu (tzv. hrHPV – high risk human papillomavirus). Inkorporácia genetického materiálu vírusu do genómu hostiteľa má priamy, dokázaný súvis s nádorovou transformáciou. Molekulárne mechanizmy tejto premeny sú v súčasnosti dobre opísané. Súvis medzi infekciou HPV a vznikom karcinómu krčka maternice je natoľko silný, že v niektorých európskych krajinách sa postupne prechádza k vyšetreniu infekcie HPV ako skríningovej metóde pre identifikáciu žien s rizikom nádoru krčka maternice. Napriek tomu, však nie u všetkých žien infikovaných HPV, vrátane vysokorizikových kmeňov, dochádza k nádorovej premene. HPV infekcia aktivuje imunitný systém hostiteľky a infekcia môže spontánne vymiznúť. Výskum je v súčasnosti zameraný na hľadanie molekulárnych znakov, ktoré by mohli predikovať správanie sa vírusu u infikovanej pacientky a ktoré by identifikovali tie pacientky, pri ktorých je riziko nádorovej transformácie natoľko vysoké, že môžu profitovať z invazívnych diagnostických respektíve terapeutických postupov.“

MUDr. Pavol Janega, PhD.

koordinátor projektu

Štúdia HPVSCREEN predstavuje pilotnú štúdiu realizovanú za účelom overenia úrovne infikovanosti populácie žien vírusmi skupiny HPV so zameraním na včasnú a efektívnu diagnostiku rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú. Vedci v nej zhodnocujú výskyt HPV infekcie krčka maternice na náhodne vybratej skupine reprezentujúcej populáciu žien v dvoch vekových skupinách (do a nad 30 rokov) v rôznych geografických oblastiach Slovenska.

Predkladaná štúdia je súčasťou projektu zameraného na optimalizáciu stratégie skríningu rakoviny krčka maternice v slovenskej populácii. Výsledkom by mali byť základné informácie o infikovanosti žien vysokorizikovými subtypmi HPV v bežnej populácii. Po ich získaní bude možné navrhnúť optimalizovaný skríningový algoritmus s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky a zavádzanie novej schémy skríningu vo vyspelých krajinách sveta (Nemecko, Veľká Británia, Austrália) umožňujúc tak včasnú a efektívnu diagnostiku jedného z najčastejších nádorových ochorení ženy – karcinómu krčka maternice.

Motiváciou výskumného projektu je, že karcinóm krčka maternice je nádorové ochorenie, ktoré  napriek tomu, že existujú plošne dostupné metódy umožňujúce skríning, včasnú diagnostiku a liečbu prekanceróz, patrí nielen na Slovensku medzi 5 nádorových ochorení s najvyššou incidenciou a mortalitou u žien, s vážnym spoločenským dopadom. Výsledky štúdie teda môžu priniesť základné poznatky využiteľné nielen lokálne, ale aj globálne.

Na štúdii sa podieľajú:

  • MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. ako „Realizátor výskumného projektu“,
  • približne 30 centier, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti gynekológie a pôrodníctva na Slovensku ako „Investigátor“,
  • 1000 pacientok zo Slovenskej republiky, ktoré vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie.

Zaradeným pacientkam bude odobraný ster krčka maternice prenesený do tekutiny v odberovej nádobke Liquid Based Cytology ThinPrep® pap test. Následne bude vzorka geneticky vyšetrená na prítomnosť HPV vírusov. Po uzavretí laboratórnej diagnostiky bude zistený nález zaznamenaný do on-line systému e-CRF. V štúdii nie je overovaný nijaký liek. Táto štúdia je výhradne observačná a rozvrh návštev v ambulancii a všetky liečebné režimy sú určené ošetrujúcim lekárom v súlade s bežnou klinickou praxou.

Ciele

Cieľom predloženej pilotnej štúdie je overiť výskyt HPV infekcie cervixu na náhodne vybratej populácie žien v dvoch vekových skupinách (do a nad 30 rokov) v rôznych geografických oblastiach Slovenska. Príprava výskumného zámeru s cieľom hľadania efektívnych skríningových a diagnostických metód.

Aktivity štúdie

Nábor pacientok  prebiehal v čase od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017. V tomto období bola do štúdie zaradená každá pacientka, ktorá spĺňala zaraďovacie kritériá (do počtu 1000).

Zber údajov týkajúcich sa súboru pacientok bol ukončený 31. 12. 2017.Štatistické spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov prebieha od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2018. 

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.