Miroslava Rabajdová

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta v Ústave lekárskej a klinickej biochémie. V roku 2018 habilitovala v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s témou „Využitie molekulových metód v laboratórnej medicíne“.

 

Okrem svojich pedagogických a vedeckovýskumných aktivít na Lekárskej fakulte UPJŠ pôsobila (2014 – 2015) na  doktorandskej pozícii University of Oxford, Sir Wiliam Dunn School of Pathology, kde sa zaoberala témou gene silencing a analýzou transkripčnej aktivity chromatínu v Erbb2 amplikóne.

 

V rokoch 2007 – 2009 pôsobila ako vedecký pracovník v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. V roku 2012 absolvovala študijný pobyt v laboratóriu biológie nádorovej bunky,  Ústav biochémie a experimentálnej onkológie, Karlova univerzita , 1. lekárska fakulta, Praha.

Je autorkou či spoluautorkou viac ako 59 pôvodných vedeckých prác (40 v karentových časopisoch a databázach evidovaných vo Web of Science alebo Scopus), učebníc, monografií a vysokoškolských skrípt, má viac ako 164 zdokumentovaných ohlasov vo WofSc. (HI = 8).

 

V minulosti bola riešiteľkou VEGA, EPA, FEBS a Erasmus projektov. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA 1/0620/19: Využitie inovatívnych molekulovo biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria. Rovnako je spolupôvodcom patentu PP50010-2020, keďže sa venuje analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.