Pavol JanegaMUDr. Pavol Janega, PhD.

Riaditeľ vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.  Vo svojej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré tu získal ako vedecký pracovník od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK  a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov.

Absolvoval štúdium diagnostickej molekulárnej patológie v Medical University of Graz v Rakúsku.

 

Vedecky sa orientuje najmä na problematiku nádorovej transformácie tkanív, identifikácie nových, potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických biomarkerov. Venuje sa taktiež problematike civilizačných chorôb, patológii kardiovaskulárneho systému, experimentálnej hypertenzie a experimentálnej neurodegenerácii. Je členom Slovenskej lekárskej komory, členom výboru Spoločnosti patológov SLS a Európskej spoločnosti patológov, kde je zaradený do pracovnej skupiny pre molekulárnu patológiu, detskú a perinatálnu patológiu.

Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.

 

S MEDIREX GROUP ACADEMY spolupracuje na projektoch:


Názov projektu:
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa
Akronym:
Biomedires II.
Kód projektu:
313011W428

 

Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.
Akronym:
PreveLynch
Kód projektu:
313011V578

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.