V implementácií

Diacovid

O projekte

V súčasnosti prebiehajúca pandémia COVID-19 sa celospoločensky ale často aj medicínsky vníma ako nezávislá klinická jednotka. Je potrebné si však uvedomiť, že nie u všetkých skupín obyvateľstva rozhoduje o závažnosti priebehu „premenná“, ktorá by bola „lineárna“, ako napr. vek, váha, fyzická kondícia.

Pri prognóze či predikcii priebehu ochorenia je potrebné do úvahy brať komplexné klinicky relevantné informácie. Medzi takéto patrí výskyt závažných, no relatívne častých komorbidít, najčastejšie spôsobených civilizačnými ochoreniami, ako napríklad cukrovkou či zápalovými ochoreniami čriev. Je napríklad preukázané, že pacienti s COVID-19, ktorí majú zároveň cukrovku so závažnými komplikáciami majú zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia a až 20-násobne vyššiu úmrtnosť v porovnaní s bežnou populáciou.

Detailné informácie o zdravotnom stave jedinca a jeho biologickej výbave v kontexte schopnosti odpovede (nielen) na akútne respiračné ochorenia je možné získať priamo aj nepriamo prostredníctvom tzv. genomických analýz. Tieto sa potenciálne môžu využiť pri identifikácii biomarkerov využiteľných v personalizovanej medicíne, keďže môžu súbežne poskytnúť informácie nielen o genetickom pozadí konkrétneho jedinca (tzv. genóm hostiteľa) ale aj jeho reakcii na akútne respiračné ochorenie na tkanivovej úrovni (lokálny transkriptóm hostiteľa) v kombinácii s poznatkami o konkrétnom pôvodcovi ochorenia (metagenóm/metatranskriptóm zahrňujúci informácie o konkrétnom patogéne) získanými v reálnom čase.

Tento typ informácií by mal v budúcnosti poskytnúť najkomplexnejší pohľad na pacienta pre klinických špecialistov, ktorých úlohou bude na ich základe čo najpresnejšie určiť prognózu priebehu ochorenia a zvoliť čo najcielenejšiu terapiu, prípadne nástroje na sledovanie jej úspešnosti.

V rámci projektu sa preto bude realizovať výskum zameraný na:
  • zisk vzoriek a výskum priebehu ochorenia COVID-19 v kontexte civilizačných ochorení (cukrovka a zápalové ochorenia čriev);
  • zavedenie a validácia postupov genomického sekvenovania s rôznym aplikačným výstupom (genóm/metagenóm/transkriptóm/metatranskriptóm);
  • identifikácia nových biomarkerov využiteľných v personalizovanej medicíne;
  • zavedenie a validácia metód na rýchly skríning identifikovaných biomarkerov využiteľných v rutinnej klinickej praxi.

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.