Organizačná štruktúra

Riaditeľ

doc.MUDr.Pavol Janega, PhD.

MUDr. Pavol Janega, PhD., je riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.  Vo svojej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré tu získal ako vedecký pracovník od roku 2014. Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci v Ústave patologickej anatómie LF UK  a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov. Absolvoval štúdium diagnostickej molekulárnej patológie v Medical University of Graz v Rakúsku. Vedecky sa orientuje najmä na problematiku nádorovej transformácie tkanív, identifikácie nových, potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických biomarkerov. Venuje sa taktiež problematike civilizačných chorôb, patológii kardiovaskulárneho systému, experimentálnej hypertenzii a experimentálnej neurodegenerácii. Je členom Slovenskej lekárskej komory, členom výboru Spoločnosti patológov SLS a Európskej spoločnosti patológov, kde je zaradený do pracovnej skupiny pre molekulárnu patológiu, detskú a perinatálnu patológiu. Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent v Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.

 

(h-index 15, 75/630 publikácií/citácií Scopus)

Správna rada

Je najvyšším orgánom Neziskovej organizácie MGA. Má troch členov:

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Pôsobí na V. internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Aktívne spolupracoval pri modernizácii výučby internej medicíny zavedením vyučovania na simulátoroch. Prednáša na domácich a zahraničných fórach, má bohatú publikačnú činnosť v domácich a zahraničných časopisoch. Je členom viacerých odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Mgr. Peter Baráth, PhD.

Má široké praktické skúsenosti z oblasti molekulárnej biológie, génovej expresie, purifikácie bielkovín tak z rekombinantých, ako aj natívnych zdrojov, zo štruktúrnej biológie, z proteínovej chémie a biologickej hmotnostnej spektrometrie. Bol úspešným zodpovedným riešiteľom domácich a zahraničných vedeckých projektov (VEGA, 6. Rámcový program EÚ). Je autorom jedného patentu a 39 CC článkov v prestížnych zahraničných časopisoch. 

Mgr. Michal Kajsík, PhD.

Súčasné pôsobenie má na Univerzite Komenského v Bratislave priamo vo Vedeckom parku UK na oddelení molekulárnej biológie.

Michal Kajsík je vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie, mikrobiológie a biotechnológií so zameraním na prácu s bakteriofágmi, fágovú terapiu, techniky rekombinantných DNA a analýzu proteínov.

 

Vedecká rada

Členmi vedeckej rady MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o. sú významní, nielen zahraniční, odborníci z oblastí, v ktorých uskutočňujeme vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu činnosť. 

Zahraničný vedec

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Profesor Zima je český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína. Od roku 2014 pôsobí ako rektor Univerzity Karlovy v Prahe. Je vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania ako napr. Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť a iné.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie. Je spolupôvodca patentu PP50010-2020, keďže sa venuje analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.

Docent Stupák je špecialista v odbore biochémia. Pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom.
Pozrieť detail

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Docent otorinolaryngológie, ktorý sa špecializuje aj na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Pôsobí na Klinike ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave. Zastáva funkciu Honorary Senior Research Fellow na University of Birmingham (GB) a je tiež medicínskym námestníkom UNB. Od roku 2017 je členom vedenia Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.
Pozrieť detail

Dozorná rada

Kontrolný orgán Neziskovej organizácie MGA, ktorý dohliada na činnosť Neziskovej organizácie.

MUDr. Pavel Babál, CSc.                     

člen dozornej rad

Ing. Zuzana Semanová                                    

člen dozornej rady

prof. Ing. Mária Mareková, PhD.         

člen dozornej rady

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.