Ukončené

REZTEST

O projekte

Nádory semeníkov zo zárodočných buniek (TGCT) sú najčastejším nádorom mladých mužov s rastúcou incidenciou na Slovensku a predstavujúc svojím klinickým a biologickým charakterom model kurabilnej rakoviny.  Malá časť pacientov, však nedosiahne kompletnú remisiu iniciálnou chemoterapiou na báze cisplatiny. Iba 20–40% z nich je možné vyliečiť pomocou chemoterapie so štandardnými alebo vysokými dávkami obsahujúcou platinu s  autológnou transplantáciou kmeňových buniek. Pacienti, ktorí sa nedokážu vyliečiť po záchrannej liečbe v druhej  línií, majú mimoriadne zlú prognózu a dlhodobé prežitie bolo dokumentované u menej ako 5%. U pacientov s  refraktérnym TGCT bolo testovaných množstvo nových liečebných režimov, vrátane cielenej a biologickej terapií;  avšak s veľmi obmedzenou účinnosťou. Cieľom tohto projektu je identifikovať nové terapeutické ciele u  chemorefraktérneho ochorenia pomocou vysoko výkonných metód molekulárnej biológie a translačného výskumu a identifikovať nové lieky, ktoré prekonávajú rezistenciu na cisplatinu.

Ciele projektu

Cieľom projektu je identifikovať nové terapeutické ciele u  chemorefraktérneho ochorenia pomocou vysoko výkonných metód molekulárnej biológie a translačného výskumu a identifikovať nové lieky, ktoré prekonávajú rezistenciu na cisplatinu.

Aktivity
1. NGS, microRNA a cDNA z TGCT bunkových línií (6 parenterálnych, 24 rezistentných vrátane subklonov)  

2. Screening of candidate drugs (up to 20) and potential treatment targets utilizing CRISPR/Cas9 using 2D and 3D TGCTs models in vitro  

3. Štatistické spracovanie údajov získaných v krokoch 1 a 2, výber vhodných biomarkerov (gény, mikroRNA, proteíny)  

4. Validácia kandidátnych liekov (až 5) identifikovaných v kroku 6 na myšom modeli pomocou špecifických inhibítorov.  

5. Validácia potenciálnych biomarkerov na báze krvi pomocou qRT-PCR v sére a / alebo plazme (vzorka približne 200 pacientov, až 10 génov / miR).  

6. Validácia kandidátskych biomarkerov a terapeutických cieľov pomocou qRT-PCR v sére a / alebo plazme systémom HTG EdgeSeq v nádorovom tkanive FFPE z primárneho nádoru a nádorového tkaniva získaného po chemoterapii v čase metastazektómie (50 vzoriek).  

7. Validácia kandidátskych biomarkerov a terapeutických cieľov pomocou imunohistochémie na FFPE na mikročipe nádorového tkaniva (približne 300 vzoriek nádoru, až 10 proteínov).  

8. Zhrnutie výsledkov, príprava publikácií.  

9. Štatistické spracovanie údajov generovaných všetkými vyššie uvedenými experimentmi zo všetkých biologických materiálov bude analyzované spolu s charakteristikami pacienta / nádoru a výsledkom pacienta a tieto údaje budú integrované a analyzované.  

    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.