Podpora výskumu – 2% z dane

Vede a výskumu na Slovensku pomáhajú aj 2 % dane

 

Motiváciou pre tých, ktorí každoročne poukazujú svoje 2 %, je snaha prispieť na aktivity, ktoré majú zmysel. V MGA veríme, že zmysel má venovať sa vede a výskumu na Slovensku v biomedicínskej oblasti. Na Slovensku máme šikovných vedcov a výskumníkov, ktorí dokážu byť inovatívni a výsledky vedy a výskumu vedia využiť aj v praxi.

 

Nadobudnuté finančné prostriedky z 2 % dane investujeme v MGA do nového prístrojového vybavenia v našich výskumných laboratóriách, do rozširovania ich infraštruktúry a na spolufinancovanie vedeckovýskumných projektov, v rámci ktorých intenzívne pracujeme na senzitívnejších vyšetrovacích metódach.    

Ako využíva MGA získané 2 % dane?

 

Na Slovensku nebadať výraznú podporu štátu vo vedeckovýskumnej oblasti. Aj prostredníctvom 2 % z dane sa neustále snažíme posúvať hranice vo vede a výskume, čo prináša osoh v podobe nových, účinnejších a viac senzitívnejších testov. Takisto sa venujeme inovácii diagnostických metód v laboratórnej diagnostike. V nasledujúcom období chceme výskumné aktivity smerovať prioritne na diagnostiku nádorových a civilizačných ochorení neinvazívnou metódou. Pracujeme tiež na vytvorení systému skorej a rýchlej detekcie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – konkrétne COVID-19.  

Mnohé neziskové organizácie dokážu pomáhať iným práve vďaka
2 % z daní. Zamestnanci, ktorým mzdu zúčtoval ich zamestnávateľ, majú možnosť darovať časť svojej dane každý rok do konca apríla. Ak 2 % nikomu nedarujú, stanú sa súčasťou štátneho rozpočtu. Podľa štatistík rezortu financií pribúda každý rok viac a viac darcov 2 %. Ak ich venujú organizáciám, ktoré menia svet k lepšiemu, má to význam.

Ako systém darovania 2 % funguje?

 1. Každý zamestnanec môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Následne zamestnanec vyplní vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uvedie meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a organizáciu, ktorej chce 2 %  poukázať.
  V prípade MGA:

  Právna forma: Nezisková organizácia

  IČO/SID: 37 986 805

  Obchodné meno (názov): MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

  Sídlo – ulica: Novozámocká

  Súpisné číslo: 1/67

  PSČ: 949 05

  Obec: Nitra

 3. Vyplnený formulár zasiela zamestnanec do 31. 4. daňovému úradu v mieste bydliska (trvalého pobytu).

Je dobré vedieť, že...

Niektorí zamestnanci môžu venovať namiesto 2 % dokonca až 3 % zo zaplatenej dane. Sú to tí, ktorí vlani vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložia o tom písomné potvrdenie. To je prílohou vyhlásenia o poukázaní dane. Pamätať však treba na to, že ak pri vypisovaní vyhlásenia dôjde k chybe, zamestnanec bude vyzvaný, aby chybu opravil. Ak chybu neopraví, 2 % nebudú vyplatené. To isté platí aj v prípade, ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi. Nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane tak zanikne automaticky.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.