V implementácií

PROMEDICOV-19

O projekte

Aktuálne sme pri pandémii COVID-19 svedkami veľkých problémov s dostupnosťou vakcín. Zároveň kvôli biologicky nevyhnutnej evolúcii vírusu SARS-CoV-2 na pozadí relatívne masívneho premorovania populácie dochádza k vzniku nových variantov samotného vírusu, ktoré mu umožňujú zisk nových, z epidemiologického pohľadu nebezpečných vlastností. Už v súčasnosti známe varianty vírusu sú spájané s nižšou účinnosťou aj tých najmodernejších aktuálne dostupných vakcín. Na detailný monitoring evolúcie vírusu a premorovania novými variantmi je preto potrebné používať moderné nástroje molekulárnej genetiky a to nielen na výskumnej báze ale aj v laboratórnej medicínskej praxi, ktorá disponuje nástrojmi na rutinné rozsiahle testovanie aj na populačnej úrovni.

Za týmto účelom je však potrebné pripraviť jednoduché a rýchle laboratórne testy, ktorých zloženie s ohľadom na aktuálne varianty je možné ad hoc upravovať. Takáto modifikácia, resp. aktualizácia kitov si pri bežných komerčných riešeniach vyžaduje rôzne dlhý čas na ich vývoj a validáciu a preto by bolo ideálne mať možnosť takýto proces zvládnuť a v čo najkratšom čase zaviesť do rutiny priamo v testovacích laboratóriách. Zároveň je potrebné testovanie dizajnovať tak, aby bolo možné ho do čo najväčšej miery automatizovať aby sa dosiahol čo najvyšší výkon laboratória pri minimalizácii chýb spôsobených ľudským faktorom.

Samostatnou kapitolou pri zabezpečení dostupnosti testovania vo veľkom rozsahu je pri realizácii laboratórnych analýz vychádzajúcich z NAT (nucleic acid techniques) metód dostupnosť prakticky neobmedenej dodávky jednotlivých biokomponentov. Na začiatku pandémie COVID-19 sme boli práve konfrontovaný aj s významnými problémami dostupnosti analyzačných súprav, a preto je ideálne mať pripravené riešenie pokrývajúce aj zabezpečenie kľúčových komponentov, ktoré sa ukázali byť ďalším lievikom (z angl. bottleneck) limitujúcim možnosti laboratórneho testovania v úvode pandémie. V predkladanom projekte sa preto budeme zaoberať všetkými vyššie spomenutými problémami v kontexte aktuálnej pandémie (relatívne univerzálne aplikovateľné aj na prípadné ďalšie budúce nové pandémie):

  • dizajnom a validáciou nových testovacích súprav využiteľných pre rutinné laboratórne testovanie SARS-CoV-2 suspektných vzoriek;
  • zabezpečením prakticky neobmedzenej dostupnosti kľúčových komponentov testovacích súprav z „vlastných“ zdrojov;
  • automatizáciou laboratórnych procesov pre dosiahnutie vysokého výkonu laboratória s ohľadom na potenciálne využitie v testovaní s vysokou priepustnosťou;
  • zavedeniu metód pre identifikáciu a priebežné sledovanie výskytu nových variantov vírusu SARS-CoV-2;
  • zavedenie metód a postupov pre identifikáciu nových patogénov s pandemickým potenciálom.

Publicita

RNDr. Gabriel Minárik, PhD., RNDr. Renata Lukačková, PhD., Zavedenie a vývoj molekulového testovania SARS-CoV-2 – retrospektívny a prospektívny pohľad; labMED 2021/20, s. 5-6; ISSN 1339-7192.

  • (článok vznikol vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia, kód ITMS: 313011ATA2, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.)
    Detaily projektu

    Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.