Marek Stupák

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.

Docent Stupák je špecialista v odbore biochémia. Pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť.

 

V rámci svojej pedagogickej praxe sa podieľa na príprave a vedení prednášok, seminárov a praktických cvičení realizovaných Ústavom lekárskej a klinickej biochémie. Je školiteľom diplomových a dizertačných prác a členom komisie pre štátne skúšky.

Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom. Absolvoval niekoľkomesačný postdoktorálny študijný pobyt v Ústave biochémie a bunkovej biológie na Rice University v Houstone (USA), v rámci ktorého participoval na štúdiu mechanizmu translokácie protónov terminálnymi oxidázami, ktorý ostáva naďalej kľúčovým problémom molekulárnej bioenergetiky.

 

Je autorom a spoluautorom viacerých originálnych vedeckých publikácií, autorom a spoluautorom monografií, skrípt a učebných textov. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre klinickú biochémiu.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.