Test vedecka rada

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

(h-index 18, 266/1162 publikácií/citácií)

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LF UK, a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia.

Na LF UK v Bratislave pôsobí aj ako predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva. Je garantom pre výučbu internej propedeutiky a internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo a tiež pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku v odbore endokrinológia.

Zobraziť celý text

Tiež je členom Akademického senátu a Vedeckej rady LF UK v Bratislave, skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní Lékařství, Americkej osteologickej spoločnosti, Americkej aj Európskej endokrinologickej spoločnosti, prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), kde je aj prvým viceprezidentom.

Je čestným členom:

 • České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkeně,
 • Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,
 • Společnosti pro metabolické oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně a iných.

Získal mnohé ocenenia a vyznamenania, z ktorých vyberáme:

 • Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013,
 • Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013,
 • Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy,
 • Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010 a iné.

Skryť text

Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc.           

(h-index 32, 187/3128 publikácií/citácií, i10-index 94)

Aktuálne pôsobí ako vedúci Oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecíne.

Prof. Nagy je odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky.

Pôsobil:

 • ako vedúci oddelenia genetiky na Semmelweis Univerzite v Budapešti;
 • na Oddelení medicínskej genetiky na University of Helsinki Central Hospital a ako
 • Visiting Fogarthy Fellow v National Institute of Health, Bethesda, MD, USA.

Zobraziť celý text

Je členom mnohých odborných spoločností:

 • Hungarian Gynecology society,
 • The American Association for Clinical Chemistry,
 • The New York Academy of Sciences,
 • Hungarian Human Genetic Society,
 • European Society of Human Genetics, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaec.

Bol prezidentom a zakladateľom konferencií Central-Eastern European Congress on Free Nucleic Acids in Prenatal Diagnosis, ktoré sa konali aj v SR.

Bol recenzentom v renomovaných žurnáloch:

 • The Lancet;
 • Human Genetics,
 • BioTechniques, Clinical Microbiology and Infectious Diseases

V roku 1995 získal cenu E. Strandjord Young Investigators Award from the Association of Clinical Laboratory Physicians and Scientists (USA) a v roku 2006 prestížne ocenenie od Maďarskej lekárskej spoločnosti.

Skryť text

Zahraničný vedec

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Profesor Zima je český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína. Od roku 2014 pôsobí ako rektor Univerzity Karlovy v Prahe. Je vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania ako napr. Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť a iné.
Pozrieť detail

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje aplikácii najnovších vedeckých poznatkov v oblasti molekulárnej genetiky a genomiky človeka. Ako prvý viedol v rámci Slovenska pracovisko umožňujúce servisné sekvenovanie DNA, ktorého služby využívali mnohé ďalšie vedecké pracoviská.
Pozrieť detail

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc.

Aktuálne pôsobí ako vedúci oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecíne. Prof. Nagy je odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie. Je spolupôvodca patentu PP50010-2020, keďže sa venuje analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.
Pozrieť detail

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.

Docent Stupák je špecialista v odbore biochémia. Pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom.
Pozrieť detail

Mgr. Peter Baráth, PhD.

Má široké praktické skúsenosti z oblasti molekulárnej biológie, génovej expresie, purifikácie bielkovín tak z rekombinantých, ako aj natívnych zdrojov, štruktúrnej biológie, proteínovej chémie a biologickej hmotnostnej spektrometrie.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Je absolventom odboru kvasnej chémie a bioinžinierstva na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Po štúdiu začal pracovať v laboratóriu, neskôr v Ústave dedičných metabolických porúch (ÚDMP) Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Český špičkový odborník na endokrinológiu a diabetológiu, ktorý je od roku 2018 predsedom Českej diabetologickej spoločnosti. Zaoberá sa predovšetkým biochémiou a patofyziológiou diabetu a jeho komplikáciami.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Dlhodobo a systematicky sa zameriava na problematiku chronických pečeňových chorôb, portálnej hypertenzie i ďalších komplikácií cirhózy pečene. Venuje sa aj endoskopickým a invazívnym metódam, ktoré súvisia s pečeňovými chorobami .
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

Ing. Michal Pohludka, PhD., MBA, LL.M.

Od roku 2004 pôsobil na 1. LF UK Praha ako vedecký pracovník, kde sa venoval štúdiu a výskumu nukleárnych hormonálnych receptorov s cieľom odhaliť regulácie expresie génov v nádorových bunkách.
Pozrieť detail

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Venuje sa problematike patologických zmien v tkanivách pri nádorovej transformácii. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave patologickej anatómie.
Pozrieť detail

Mgr. Michal Kajsík, PhD.

Vedecký pracovník v oblasti molekulárnej biológie a mikrobiológie. V rámci svojej špecializácie sa dlhodobo venuje práci s bakteriofágmi, typizácii mikroorganizmov a pokročilým technikám rekombinantných DNA.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Od roku 2003 je vedúcim Onkogynekologického centra vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Počas jeho vedenia sa z centra – malej jednotky – stalo jedno z najväčších gynekologicko-onkologických centier v Európe.
Pozrieť detail
Zahraničný vedec

prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.

Profesor Dundr je špičkovým odborníkom v oblasti patologickej anatómie. Je vedúcim vedeckej skupiny v rámci Ústavu patológie 1. LF UK a VFN v Prahe, ktorá sa venuje najmä onkologickej problematike so zameraním na široké spektrum nádorov ženských genitálií, ale aj ďalších malignít .
Pozrieť detail

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.