Odborné podujatia na rok 2016


Dátum Názov podujatia Typ podujatia Program Registrácia
02.06.2016 XVII. CYTOLOGICKÝ DEŇ Odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA

MEDIREX GROUP Academy

MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o., (ďalej MGA) je vedeckovýskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na oblasť vedy a výskumu v oblasti biomedicíny a na podporu vzdelávania zameranú prioritne na humanitné biomedicínske smery. Vzdelávanie sa orientuje na pregraduálnu a postgraduálnu edukáciu študentov, lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie a získavaní nových poznatkov.

Výskumné aktivity MGA sú primárne zamerané na biomedicínske odbory, ako sú genetika, metabolomika, imunológia, cytológia, histológia a iné. Ich cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. Vzhľadom na rýchly rozvoj technologickej infraštruktúry a informačno-komunikačných technológií (IKT) si uvedomujeme nevyhnutnosť prepojenia biomedicínskeho výskumu aj s bioinformatikou. V neposlednom rade je pre nás prioritou aj realizácia multidisciplinárneho výskumu v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s biomedicínou. Naše hlavné ciele sú:

V rámci už realizovaných výskumných projektov podporených z Operačného programu Výskum a vývoj sa nám podarilo vybudovať moderné výskumné laboratóriá. Prístup k nim je otvorený a nediskriminačný pre všetkých záujemcov.

Vzhľadom na realizáciu výskumných aktivít, ako aj existenciu modernej výskumnej infraštruktúry, chceme v súlade s princípom verejného záujmu a realizácie našich aktivít na báze verejného prospechu, proaktívne informovať o výsledkoch nášho výskumu laickú aj odbornú verejnosť. Súčasne chceme umožniť prístup k našim moderným výskumným laboratóriám všetkým výskumným inštitúciám, výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom, pričom informácie o ich vybavení, dostupnosti a kapacitách, vrátane kontaktných osôb, budú k dispozícii na našej internetovej stránke.

S ohľadom splniť tieto zámery sa webové sídlo MGA v súčasnosti prerába. Na novej modernej webovej stránke vám prinesieme prehľadný prierez aktivít MGA pre kvalitný biomedicínsky výskum realizovaný vo verejnom záujme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@medirexgroupacademy.sk.