Aktuality

Zmodernizovali sme laboratóriá na výskum diagnostiky onkologických ochorení

Vďaka projektu Biomedires sa podarilo zmodernizovať laboratóriá, v ktorých bude prebiehať výskum nových diagnostických metód onkologických ochorení a ich prevencie. Prístup k zmodernizovanej infraštruktúre majú všetci bádatelia a výskumníci na nezávislý výskum v biomedicíne.
Prístrojové vybavenie nie je možné používať na aktivity hospodárskeho charakteru. viac informácií ...Odborné podujatia na rok 2016


Dátum Názov podujatia Typ podujatia Program Registrácia
19.09.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Topoľčany odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
26.09.2016 MODERNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA A INOVATÍVNA LIEČBA – Levice odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
29.09.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Zlaté Moravce odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
03.10.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Spišská Nová Ves odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
04.10.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Prešov odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
17.10.2016 MODERNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA A INOVATÍVNA LIEČBA – Nitra odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
18.10.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Nové Zámky odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
24.10.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Štúrovo odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
25.10.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Komárno odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
08.11.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Galanta odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
14.11.2016 MODERNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA A INOVATÍVNA LIEČBA – Bratislava odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
21.11.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Košice odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
22.11.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Humenné odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
23.11.2016 MODERNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA A INOVATÍVNA LIEČBA – Michalovce odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA
30.11.2016 NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Dunajská Streda odborné podujatie PROGRAM REGISTRÁCIA

MEDIREX GROUP Academy

MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o., (ďalej MGA) je vedeckovýskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na oblasť vedy a výskumu v oblasti biomedicíny a na podporu vzdelávania zameranú prioritne na humanitné biomedicínske smery. Vzdelávanie sa orientuje na pregraduálnu a postgraduálnu edukáciu študentov, lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie a získavaní nových poznatkov.

Výskumné aktivity MGA sú primárne zamerané na biomedicínske odbory, ako sú genetika, metabolomika, imunológia, cytológia, histológia a iné. Ich cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. Vzhľadom na rýchly rozvoj technologickej infraštruktúry a informačno-komunikačných technológií (IKT) si uvedomujeme nevyhnutnosť prepojenia biomedicínskeho výskumu aj s bioinformatikou. V neposlednom rade je pre nás prioritou aj realizácia multidisciplinárneho výskumu v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s biomedicínou. Naše hlavné ciele sú:

V rámci už realizovaných výskumných projektov podporených z Operačného programu Výskum a vývoj sa nám podarilo vybudovať moderné výskumné laboratóriá. Prístup k nim je otvorený a nediskriminačný pre všetkých záujemcov.

Vzhľadom na realizáciu výskumných aktivít, ako aj existenciu modernej výskumnej infraštruktúry, chceme v súlade s princípom verejného záujmu a realizácie našich aktivít na báze verejného prospechu, proaktívne informovať o výsledkoch nášho výskumu laickú aj odbornú verejnosť. Súčasne chceme umožniť prístup k našim moderným výskumným laboratóriám všetkým výskumným inštitúciám, výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom, pričom informácie o ich vybavení, dostupnosti a kapacitách, vrátane kontaktných osôb, budú k dispozícii na našej internetovej stránke.

S ohľadom splniť tieto zámery sa webové sídlo MGA v súčasnosti prerába. Na novej modernej webovej stránke vám prinesieme prehľadný prierez aktivít MGA pre kvalitný biomedicínsky výskum realizovaný vo verejnom záujme. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@medirexgroupacademy.sk.