Kick Off meeting ku projektu PROMEDICOV-19

Dňa 17. 03. 2021 sa uskutočnil online Kick-off meeting k projektu „Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia“, kód projektu 313011ATA2, ktorý má za cieľ prioritné riešenie v dobe COVID-19 pandémie a to vybudovanie národného nezávislého optimalizovaného, štandardizovaného a validovaného systému, ktorého kľúčové komponenty bude možné používať, resp. získať v expresnom čase a prakticky neobmedzenom množstve.

Mítinku sa zúčastnili zúčastnené organizácie – MGA aj STU – FCHPT. Manažerka projektu (K.Slezáková) odprezentovala základné informácie o projektu ako je názov, budget, odborní garanti. Slovo si vzal koordinátor projektu z – Dr.Minárik hlavné ciele projektu a zdôraznil dôležitosť riešenej témy v súčasnej situácii. Svoju odbornú časť odprezentoval prof.Kmoch ako odborný garant projektu a popísal vedecké úlohy, ktoré zastrešuje v rámci svojich podaktivít. Nakoniec svoju roľu v projekte popísal doc.Rebroš z STU, FCHPT. Spolupráca tímu bola zhodnotená ako veľmi dobrá a vízia na úspešné riešenia sa javia ako realistická. V rámci úvodného stretnutia bola navrhnutá skladba vedeckej rady projektu a zároveň boli navrhnutí členovia jednohlasne odsúhlasení – prof.Stanislav Kmoch – predseda, členovia: RNDr.Gabriel Minárik, PhD., doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. Ing. Michal Pohludka, PH.D., MBA

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.