MGA Biobanka – unikátna multidisciplinárna biobanka na Slovensku

Biobanky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou biomedicínskeho výskumu. Biobanka, založená pod záštitou Medirex Group Academy n.o., znamená významný prínos pre vedu a výskum na Slovensku. Od jej vzniku v roku 2020 sa rozvíja vďaka viacerým výskumným projektom a biomedicínskym štúdiám, zameraným na vývoj nových skríningových a diagnostických metód v oblasti onkologických ochorení. V nadväznosti na vypuknutie pandémie COVID-19 sa podieľala aj na riešení tohto vírusového ochorenia.

Do rozvoja biobanky sa zatiaľ zapojilo 27 kliník, 84 lekárov a zdravotných sestier z 12 medicínskych odborov. Začlenených bolo celkovo 4 346 účastníkov, vďaka čomu sa nám podarilo zhromaždiť 18 958 biologických vzoriek rôzneho typu (krv, krvné frakcie, bunky, čerstvé tkanivo, fixované tkanivo, nukleové kyseliny, mikrovezikuly a pod.). Vzorky boli primárne spracované pre budúce vedecko-výskumné aktivity v oblasti rozširovania možností prevencie, prognostiky, diagnostiky a terapie rôznych druhov ochorení. Cieľovými typmi ochorení sú závažné, zriedkavé geneticky determinované ochorenia, civilizačné ochorenia a nádorové ochorenia.


Zároveň sa dôraz kladie na uchovávanie informácií typu anamnestické a klinické dáta. Na tento účel bol implementovaný svetovo používaný biobankový softvér. S využitím dát sa realizuje biomedicínsky základný a aplikovaný výskum. Ambíciou je identifikácia nových v klinickej praxi využiteľných biomarkerov, ktoré by prispeli k personalizácii medicíny. Za týmto účelom sa budú využívať metódy z oblastí klinickej a laboratórnej patológie, genetiky a genomiky a proteomiky v nadväznosti na spoločnosťou riešené výskumné projekty.


Vzhľadom na to, že na Slovensku stále neexistuje funkčný systém biobankovania, je pre nás dôležité ďalej rozvíjať MGA biobanku. Budeme aj naďalej optimalizovať jej procesy tak, aby v budúcnosti spĺňala všetky požiadavky na implementáciu do európskych štruktúr biobánk. Potenciálne by sa mohla stať jedným z dôležitých uzlov v sieti biobánk na Slovensku. Náš odborný prístup odráža záväzok Medirex Group Academy n.o., budovať na Slovensku centrum excelentného výskumu vo verejnom záujme.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.