Prvý Kick-off meeting k projektu „Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa“

Dňa 25. 06. 2020 sa uskutočnil Kick-off meeting k projektu „Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa“, kód projektu 313011W428, ktorý je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu. Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia riešiteľského tímu všetkých partnerov projektu.

Partner č. 1 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Chemický ústav SAV, MindIT s.r.o., Univerzita Komenského v Bratislave a v neposlednom rade samotný prijímateľ nenávratného finančného príspevku MEDIREX GROUP ACEDEMY n.o..
Štatutárny zástupca a zároveň odborný garant prijímateľa MUDr. Pavol Janega, PhD. odprezentoval hlavné ciele projektu a zdôraznil dôležitosť riešenej témy a jej relevantnosť k slovenskej populácií.
Program úvodného stretnutia pokračoval predstavením partnerských organizácií a priblížením ich výskumných aktivít a úloh v projekte.
Záver bol venovaný harmonogramu realizácií aktivít projektu a následne diskusií, ktorá viedla k dohode o ďalších spoločných riešiteľských aktivitách.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.