Mimoriadna podpora pre talenty

Aj v roku 2020 pripravila spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. pre študentov s veľkým záujmom o štúdium laboratórnej diagnostiky štipendijný program a cenu MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu. Ide o formu finančnej podpory študentov viazanú na konkrétny účel spojený so vzdelávaním, s odborným a osobnostným rastom študenta.

Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu a udelenia štipendia získate na: info@medirexgroupacademy.sk

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTI JE DO 30. 6. 2020

Podmienky získania ceny MGA za diplomovú prácu

rámci oceňovania diplomových prác sa môžu zapojiť študenti spolupracujúcich fakúlt, t. j. FEI STU, Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty UK a UPJŠ s témou DP z oblasti laboratórnej medicíny:

 • študenti lekárskej fakulty v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergiológia a lekárska genetika;
 • študenti prírodovedeckej fakulty v odboroch: lekárska genetika a klinická imunológia;
 • študenti FEI STU s témou z oblasti bioinformatiky.

Najlepšie DP budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 €.

Študentovi sa poskytne jednorazová suma so splatnosťou dohodnutou v príslušnej darovacej zmluve.

PODMIENKY A SPÔSOB PRIZNÁVANIA

Žiadosti o finančnú podporu na ocenenie diplomových prác môžu predložiť študenti sami alebo finančnú podporu navrhne školiteľ, pedagóg.

Žiadosti o finančnú podporu na ocenenie diplomových prác sa zasielajú poštou na korešpondenčnú adresu MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava.

Žiadosť spolu s nižšie uvedenými náležitosťami je potrebné podať do 30. 06. 2020, pričom za dátum odovzdania žiadosti sa považuje deň odovzdania na poštovú prepravu (rozhoduje pečiatka pošty).

K žiadosti je potrebné doložiť:

 1. Diplomová práca
 2. Posudok oponenta
 3. Hodnotenie diplomovej práce školiteľom

Posudzovaním diplomových prác sa zaoberá Hodnotiaca komisia (HK), ktorá je zložená zo zástupcov akademickej obce príslušných fakúlt a zástupcov MGA Diplomové práce na ocenenie sa budú vyberať na základe predložených podkladových materiálov.

Komisia bude posudzovať :

1. Zameranie diplomovej práce a jej prínos pre laboratórnu diagnostiku so zameraním na niektorý z odborov:

 • lekárskej fakulty: klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergiológia a lekárska genetika;
 • prírodovedeckej fakulty: lekárska genetika a klinická imunológia;
 • FEI STU s témou z oblasti bioinformatiky.

2. Hodnotenie diplomovej práce príslušným školiteľom a oponentom.

3. Referenciu od vedúceho, príp. vyučujúceho tej katedry, ktorej zameranie súvisí s laboratórnou diagnostikou (teda Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Imunologický ústav, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky…). Referencie musia potvrdzovať záujem študenta o zvyšovanie odbornosti v danej oblasti, príp. potvrdiť úspešnú reprezentáciu fakulty v študentských vedeckých činnostiach alebo potvrdiť aktívny podiel študenta na činnosti a rozvoji fakulty a univerzity či šírení dobrého mena fakulty a univerzity.

4. Mieru samostatnosti podielu vlastnej práce študenta pri spracúvaní materiálu a získavaní výsledkov.

Diplomové práce budú posudzované HK, prípadne ňou určenou nezávislou skupinou posudzovateľov, komplexne. Súčasťou posudzovaní diplomových prác môže byť aktívna prezentácia a obhajoba práce študenta na základe prizvania členmi HK. Žiadne z uvedených kritérií nie je nadradené inému. Konečné rozhodnutie o ocenení diplomových prác zostáva na HK, ktorá zváži, či v konkrétnych prípadoch uprednostnia prospech študenta, jeho výsledky či mimoškolskú aktivitu. Zároveň HK má právo neudeliť i žiadnu cenu za DP.

Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané ocenenie, sa zverejní:

 • na úradnej výveske fakulty,
 • na internetovej stránke fakulty,
 • na webovej stránke MEDIREX GROUP ACADEMY n.o..

Viac informácií môžete získať po zaslaní e-mailu na info@medirexgroupacademy.sk.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.