Publikácie

MEDIREX GROUP ACADEMY sa dlhodobo venuje publikačnej činnosti. V rámci vlastných publikácií vydáva recenzovaný vedecký odborný časopis Newslab (od roku 2010) a časopis laboratórnej medicíny labMED (od roku 2014).

 

Newslab

Prináša najnovšie poznatky z vedy a výskumu v oblasti biomedicíny. Cieľom odborného recenzovaného časopisu je vytvoriť úzke prepojenie medzi vedou a výskumom v oblasti biomedicíny a zdravotníckou praxou na Slovensku. Časopis čítajú lekári všetkých odborností (klienti laboratórií), ktorým je časopis distribuovaný adresne spolu s výsledkami vyšetrení. Publikácia je prínosom aj pre vedeckovýskumných pracovníkov na univerzitách pôsobiacich v oblasti laboratórnej medicíny a tiež pre laboratórnych pracovníkov.

 

Čitatelia nájdu v Newslabe odborné príspevky pracovníkov z laboratórií, ale aj akademikov. Časopis  je distribuovaný do všetkých dôležitých knižníc. Má pridelenú citačnú skratku, čo v praxi znamená, že autorom sa ich príspevky započítavajú do publikačnej činnosti. Zároveň je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a citácie budú spracované v CiBaMed.

 

Vydavateľ: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Redakcia: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Periodicita: 2x ročne

Počet strán: 70 – 100

Náklad: 5000 ks

Distribúcia: zadarmo, adresne s laboratórnymi výsledkami

Kontakt: redakcia@medirexgroup.sk

web: newslab.sk

Redakčná rada:

RNDr. Elena Tibenská, PhD. (šéfredaktorka),

Členovia:

Dr. Domenico Pangallo, DrSc., Dr. Boris Klempa, DrSc., RNDr. Martin Radina, Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Prof. Ján Turňa, CSc., Ing. Pavol Sulo, CSc., Dr. Bálint Nagy, PhD. MUDr. Peter Bohuš, MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., MUDr. Ján Lazúr, Mgr. Peter Baráth, PhD., MUDr. Pavol Janega, PhD., RNDr. Ján Radvánsky, PhD., RNDr. Renata Lukačková, MUDr. Emília Miková

 

Celý archív

 

 

labMED

labMED je časopis laboratórnej medicíny. Má informačno-edukačný charakter. Reflektuje na aktuálne dianie v oblasti laboratórnej medicíny na Slovensku i vo svete. Je orientovaný odborne aj lifestylovo. Lekárov oboznamuje s legislatívnymi zmenami a obmedzeniami, prináša im informácie o nových metódach a trendoch v oblasti laboratórnej medicíny s dosahom na ich každodennú prácu v prospech pacienta. labMED poskytuje priestor aj na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti.

 

Čitateľmi časopisu labMED sú lekári všetkých odborností, ktorým je časopis distribuovaný zadarmo, adresne spolu s výsledkami. Časopis je distribuovaný do všetkých dôležitých knižníc.

 

Vydavateľ: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Redakcia: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Periodicita: 3x ročne

Počet strán: 40

Náklad: 4500 ks

Distribúcia: zadarmo, adresne s laboratórnymi výsledkami

Kontakt: redakcia@medirexgroup.sk

 

Redakčná rada:

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., MUDr. Katarína Schenková, MUDr. Jana Bednárová, MUDr. Eva Joppová, RNDr. Elena Tibenská, PhD., RNDr.

Ing. Natália Čierniková, RNDr. Ľubica Majerová, PhD., Marcela Popovňáková, MUDr. Peter Bohuš, RNDr. Daniela Hučková, PhD., RNDr. Miroslava Pőczová, prof. RNDr. František Ondriska, PhD., MVDr. Juraj Kulčár, MBA, JUDr. Denis Lulko, Ing. Jozef Gavlas, MSc., Mgr. Mária Kičinková, MUDr. Pavol Janega, PhD., Mária Žeglenová, PhD.

 

Celý Archív