Projekt Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

5. januára 2019

Dňa 02.01.2019 sa začala realizácia hlavnej aktivity projektu Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa: 3 Nádory endometria – zber vzoriek, biobanking, základná charakteristika pacientov a vzoriek (histologická analýza, genetická analýza – analýza genómu, proteomická analýza); dysplastické zmeny krčku maternice – typizácia vírusov a prvej fázy podaktivity 3 (A1WP3): Nádory endometria – proteomická analýza prostredníctvom jej nastavenia a naplánovania v zmysle Výskumno-vývojového zámeru projektu na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja.

Základom pre realizáciu hlavnej aktivity je využitie modernizácie/dobudovania proteomického laboratória. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť k prípravám modernizácie/dobudovania proteomického laboratória a následne k spusteniu a k sfunkčneniu nových prístrojov. Prístroje budú zakúpené do proteomického laboratória a sprevádzkované v súlade s výrobcom nariadenými postupmi a protokolmi za prítomnosti špecializovaných technikov a kľúčového vedecko-výskumného pracovníka a bude overená funkčnosť všetkých komponentov zakúpených prístrojov.

Proteomická analýza bielkovinových vzoriek si dáva za cieľ čo najširšie popísať ich jednotlivé proteínové komponenty. Hlavnými nástrojmi proteomiky sú hmotnostné spektrometre, ktorých výkon sa zvyšuje v spojení s kvapalinovými chromatografmi. V rámci budovania proteomického laboratória získame dva hmotnostné spektrometre, ktoré využívajú komplementárne ionizačné techniky, taktiež kvapalinový chromatograf a prietokový cytometer. Kombinácia rôznych prístupov umožní lepšie výsledky proteomickej analýzy tak z hľadiska kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej. Proteomické prístupy sú aplikovateľné pri identifilácii bielkovín z rôznych biologických zdrojov, vrátane ľudského séra, či iných telesných tekutín. Cieľom proteomickej časti aktivity je identifikácia bielkovín v cirkulujúcich mikrovezikulách pacientiek s rôznym stupňom endometriálnej patológie. Identifikované bielkoviny korelujúce so skúmaným ochorením tak budú predstavovať potenciálne diagnostické biomarkery pre jeho včasnú diagnostiku.