Projekty

EÚ projekty

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a…
ITMS: 313011W428 Viac

Strategické partnerstvo v regionálnych projektoch Interreg SK-AT

Názov výskumno-vývojovej aktivity: Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb, ITMS NFP305010V235.     Názov výskumno-vývojovej aktivity: Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií.

HEPADDICT

Štúdia HEPADDICT predstavuje pilotnú štúdiu realizovanú za účelom zistenia vzťahu medzi rizikovými skupinami a nosičstvom HCV so zameraním na osoby trpiace poruchami spojenými so závislosťou. Štúdia je zameraná predovšetkým na laboratórne vyšetrenia využívané v detekcii nosičstva vírusu hepatitídy C v Slovenskej republike.

Dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu diagnostických postupov a metód v rámci včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení u žien

MGA sa v projekte zameriava na výskum dvoch najčastejších onkologických ochorení u žien – rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. Prostredníctvom výskumu týchto oblastí chce priniesť do praxe nové diagnostické metódy s pozitívnym prínosom pre ľudí trpiacich týmito ochoreniami.
ITMS: 26210120026 Viac

Dobudovanie multidisciplinárneho centra pre biomedicínsky výskum – Biomedires

Získavanie nových poznatkov vzniku a priebehu chorôb je dôležitým krokom na ich včasnejšie rozpoznanie a úspešnú liečbu. Biomedicínsky výskum zabezpečuje implementáciu poznatkov modernej vedy a je kľúčovým na znižovanie morbidity a mortality na závažné ochorenia, podporu zdravia ľudí a zlepšenie kvality ich života. Riešený projekt sa sústredil na podporu biomedicínskeho výskumu na Slovensku v kontexte multidisciplinárneho prístupu s podporou širokej kooperácie…
ITMS: 26210120041 Viac

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

Dátum začatia realizácie projektu: 13. 02. 2014 Dátum skončenia realizácie projektu:  31. 12. 2015 Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 5 251 853,50 € Miesto realizácie projektu: Žižkova 22/B, 811 02 Bratislava Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava Suché mýto 1, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré mesto Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava…
ITMS: 26240120038 Viac