Informácie o spracúvaní osobných údajov

V nasledujúcom texte Spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava , registrácia : Okresný úrad Trnava, reg. č. VVS/NO -85/2007. (ďalej len „Spoločnosť“), nezisková organizácia, ktorej  činnosť  je  zameraná  najmä  na  oblasť  vedy  a  výskumu ,  predovšetkým  v  biomedicíne a  na  podporu  vzdelávania, Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste im poskytli, prípadne poskytnete nasledovne:

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť prijala na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

Zber a spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie  o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v informačnom systéme s názvom LIS – laboratórny systém pre potreby evidencie identifikačných údajov pacientov, výsledkoch vyšetrení pacientov, ich dlhodobú archiváciu a poskytovania služieb (akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou, najmä však služby poskytované v oblasti zdravotnej starostlivosti a realizácie zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete, Spoločnosť spracúva iba na konkrétny  účel.

Partneri

Spoločnosť spracúva niektoré osobné údaje  s podporou zmluvne poverených sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie služieb. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami Nariadenia GDPR a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať poskytnuté osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Spoločnosť neposkytuje tretím stranám (napr. vydavateľstvám, spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu)  Vaše osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Z hľadiska titulu spracúvania Vašich osobných údajov môže ísť o ich spracúvanie (a) bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti, alebo (b)s Vašim súhlasom, pričom pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje, je uvedený minimálne  účel, rozsah a doba spracúvania údajov.

Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:
 • môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje;
 • môžete  kedykoľvek  požadovať Spoločnosť  o  opravu,  príp.  doplnenie  neúplných alebo nesprávnych osobných údajov;
 • môžete požadovať od Spoločnosti vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli spracúvané, ak ide o neoprávnené spracúvanie, ak spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali, avšak môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov brániť, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.;
 • máte právo požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá Spoločnosti umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie  Vašich  údajov  je  neoprávnené,  zmazanie  však  odmietnete  a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel Spoločnosť nepotrebuje, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na  uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov;
 • môžete od Spoločnosti požadovať, aby Vám Vaše poskytnuté údaje dala k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje sú spracúvané  na  základe Vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.
Pokiaľ ste názoru, že Spoločnosť pri spracúvaní Vašich údajov porušila Nariadenia GDPR a tým porušila Vaše práva, môžete Spoločnosť kontaktovať na adrese zodpovednej osoby dpo@medirexgroupacademy.sk , prípadne môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

Spoločnosť na Webstránke používa softvéry pre analýzu používania stránok, vyhodnotením týchto údajov  získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu služieb. Pri každej  návšteve Webstránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje

 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku;
 • dátum a čas zaslania požiadavky;
 • názov prezeranej stránky resp. súboru;
 • link, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý používate
 • operačný systém, ktorý používate.

Tieto údaje sú vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou (zostávate anonymný).

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia, a Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve Webstránky. Pri ďalšom vyvolaní Webstránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na Webstránku, ktorá ho vytvorila , alebo odošle na inú Webstránku, ku  ktorej patrí.

Na Webstránke sa používa toto hlásenie ohľadne Cookies: „Naše webové stránky používajú cookies. Slúžia napríklad na účel analýzy návštevnosti tejto stránky alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík a na účel personalizácie reklám. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies.

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.

Prosím vezmite na vedomie, že kvôli funkčnosti Webstránky sa legislatívne obmedzenia netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí  sa vo Vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa Váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť s podnetmi a otázkami ohľadne spracúvania osobných údajov  a ktorej  kontaktné údaje sú dpo@medirexgroupacademy.sk.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.