Histologické a cytologické laboratórium

Laboratórium pre histologickú, cytologickú a súčasnú genetickú analýzu biologických vzoriek tkanív je vybavené špecializovanou infraštruktúrou určenou na komplexné, integrované, navzájom plne kompatibilné hodnotenie experimentálnych vzoriek biologického materiálu vrátane cytologických vzoriek, bunkových náterov a vzoriek tkanív vrátane nádorových vzoriek a telesných tekutín.

Hodnotenie je realizované na účely komplexnej cytologickej a histologickej analýzy vzoriek s hodnotením potenciálnych markerov a ich morfometrickou kvantifikáciou, ako aj genetickej  analýzy buniek so zameraním sa na DNA microarray.

Práve hodnotenie DNA microarray predstavuje jeden z vysoko výkonných a vysoko efektívnych základných systémov hodnotenia genetických zmien v materiáli.  Systém umožňuje nasadenie v širokom spektre experimentálnych, diagnostických a výskumných oblastí. Skladá sa z prístrojových modulov umožňujúcich komplexné hodnotenie tkanivových vzoriek. Jednotlivé procesy a moduly na seba navzájom nadväzujú a boli testované v laboratórnych podmienkach tak, aby bola overená kompatibilita v experimentálnej a vo vedeckej praxi.

Laboratórium je vybavené viacerými navzájom funkčne prepojenými modulmi, zahŕňajúcimi:

  • Automatické excidačné pracovisko umožňuje rýchle a efektívne kompletné spracovanie vzoriek odobratých tkanív vrátane makroskopického opisu a automatického fotografovania a archivácie nálezcov.
  • Vákuový autotechnikon s urýchleným spracovaním tkaniva umožňuje následné spracovanie vybraných vzoriek tkaniva po predchádzajúcej fixácií 4 % formaldehydom do tekutého parafínu (FFPE). Využívaný je spôsob spracovania bez použitia xylénu. Takto spracované tkanivá boli testované a sú využiteľné aj na nasledujúce molekulárne genetické analýzy.
  • Automatický mikrotom umožňuje následný rez tkanivových vzoriek na tenké rezy, ktoré sú použiteľné pri histologickom spracovaní na podložné sklo a hodnotenie mikroskopicky. Vzorky sa dajú využiť aj ako zdroj materiálu pre genetické vyšetrenie. Prístroj zabezpečí štandardnú hrúbku a kvalitu histologického rezu.
  • Farbiaci a prikrývací automat umožňuje realizáciu celého spektra histologických farbení tkanivových rezov na podložnom skle. Modul je optimalizovaný na spracovanie vzoriek s cieľom zabezpečenia štandardizácie výsledku pre mikroskopické hodnotenie.
  • Mikroskopické vybavenie zahŕňa optický mikroskop použiteľný na základné optické hodnotenie preparátov, vybavený polarizačným zariadením a má pripojené zariadenie pre digitalizáciu obrazu. Laboratórium umožňuje morfometrické hodnotenie nálezov.
  • Automatický mikroskop pre LBC umožňuje využitie LBC vzoriek v procesoch hodnotenia a koreláciu výsledkov s ostatnými histologickými a molekulárno-genetickými analýzami.
  • Modulárny reader je určený na meranie absorbancie a fluorescencie s vysokou citlivosťou, je potrebný pre kontrolu kvality a kvantity vstupných vzoriek DNA.
  • Hybridizačná stanica je určená na hybridizáciu DNA na microarray čipe. Hybridizácia prebieha za presne definovaných podmienok tak, aby bol celý proces prísne štandardizovaný a reprodukovateľný. Hybridizačná stanica umožňuje spracovanie microarray skiel s nezávislými komôrkami pre spracovanie viac vzoriek na jednom skle.
  • DNA microarray skener je kľúčový prístroj pre genetickú analýzu v systéme a umožňuje skenovať výsledný produkt.

Histologické laboratórium v Nitre bolo založené za účelom základného spracovania biologických tkanivových vzoriek. Umožňuje kompletné spracovanie vo formalíne fixovaných vzoriek tkanív, excidovanie vrátane makroskopického opisu. 

Histologické laboratórium v Nitre bolo založené s cieľom základného spracovania biologických tkanivových vzoriek. Umožňuje kompletné spracovanie vo formalíne fixovaných vzoriek tkanív, excidovanie vrátane makroskopického opisu. Dostupný autotechnikon umožňuje následné spracovanie vybraných vzoriek tkaniva do parafínových bločkov (FFPE) a následný rez tkanivových vzoriek na tenké rezy, ich základné histologické, ako aj imunohistochemické farbenie a mikroskopické hodnotenie. Mikroskopické vybavenie zahŕňa optický mikroskop umožňujúci optické hodnotenie preparátov.

Laboratórium má potrebné vybavenie na výskum potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických proteínových a glykoproteínových markerov.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.