Genetické laboratóriá​

Genetické laboratóriá

Genetické laboratóriá MGA sú navrhnuté na realizáciu komplexných genetických a genomických analýz. V jednotlivých laboratóriách v Bratislave, Nitre a Košiciach je možné realizovať analýzy v rôznom rozsahu, pričom z dôvodu zabezpečenia ideálnej efektívnosti a operatívnosti využívania kľúčových zariadení je možné v nich zastrešiť analýzy s rôznou úrovňou zložitosti a komplexnosti. V nadväznosti na to sú najjednoduchšie koncipované laboratóriá v Bratislave, komplexnejšie laboratóriá v Košiciach a najkomplexnejšie laboratóriá v Nitre.

 

Laboratóriá v Bratislave primárne zabezpečujú zber a základné spracovanie biologických vzoriek na účely ich spracovania do podoby, v ktorej je možné ich kvalitatívne a kvantitatívne charakterizovať a následne dlhodobo archivovať v biobanke. Laboratóriá preto disponujú zariadeniami ako napr. aseptický box, pipety, termobloky, trepačky, centrifúgy, automatické extrakčné systémy na nukleové kyseliny s nízkym a vysokým výkonom, zariadením na kvantifikáciu nukleových kyselín.

 

Komplexnejšie laboratóriá v Košiciach disponujú nielen infraštruktúrou na základné spracovanie biologických vzoriek pre biobanking, ale aj zariadeniami na základné a stredne pokročilé genetické analýzy typu cielená detekcia a analýza genomických variantov typu na kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni či klasické sekvenovanie nukleových kyselín (Sangerovou metódou). Konkrétne tieto laboratóriá disponujú zariadeniami ako napr. aseptický box, pipety, termobloky, trepačky, centrifúgy, automatický extraktor buniek, automatický extrakčný systém na nukleové kyseliny s vysokým výkonom, zariadením na kvantifikáciu nukleových kyselín, zariadením na kvalifikáciu a kvantifikáciu nukleových kyselín a proteínov s využitím kapilárnej elektroforézy, PCR cyklerom, qPCR cyklerom s možnosťou analýzy HRM, kapilárnym genetickým analyzátorom pre fragmentové analýzy a klasické sekvenovanie.

Najkomplexnejšie sú vybavené laboratóriá v Nitre, kde sú centralizované všetky základné, stredne pokročilé aj pokročilé analýzy, teda sa realizuje komplexná laboratórna činnosť od zberu a spracovania vzoriek vrátane biobankingu až po genomické analýzy. Preto laboratóriá v Nitre disponujú zariadeniami ako napr.  aseptické boxy, pipety, termobloky, trepačky, centrifúgy, chladničky, mrazničky a hlbokomraziaci box pre biobanking vzoriek, automatický extrakčný systém na nukleové kyseliny s vysokým výkonom, vysokovýkonné zariadenia na kvantifikáciu nukleových kyselín, zariadeniami na kvalifikáciu, kvantifikáciu nukleových kyselín a proteínov prostredníctvom kapilárnej elektroforézy, zariadenia na počítačom riadenú veľkostnú frakcionáciu nukleových kyselín prostredníctvom gélovej elektroforézy, PCR cyklermi, systém pre komparatívne genomické hybridizačné analýzy, genomický sekvenátor so stredným výkonom.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.