Štatút

Štatút neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

 

Toto úplné znenie Štatútu neziskovej organizácie (ďalej len „Štatút“) neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Nezisková organizácia“) je vyhotovené po prijatí Dodatku č. 2 k Štatútu rozhodnutím Správnej rady Neziskovej organizácie zo dňa 06.09.2018  v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o neziskových organizáciách“):

 

Článok I
Názov, sídlo a právna forma neziskovej organizácie

 1. Názov Neziskovej organizácie: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
 2. Sídlo Neziskovej organizácie: Jána Bottu 2, 917 01 Trnava.
 3. Nezisková organizácia je samostatným právnym subjektom s právnou subjektivitou a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

Článok II

Doba trvania Neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Článok III
Druh všeobecne prospešných služieb

 1. Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
 2. vzdelávanie a výchova (organizovanie kurzov, školení a seminárov);
 3. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby (Plánovanie a realizácia vedecko-výskumných aktivít Neziskovej organizácie, vrátane využitia vedecko-výskumnej infraštruktúry financovanej z fondov Európskej únie, sa striktne riadi pravidlami a princípmi nezávislého výskumu a vývoja. Vedecko-výskumná infraštruktúra financovaná z fondov Európskej únie môže byť používaná Neziskovou organizáciou a ďalšími spolupracujúcimi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, vrátane príslušnej odbornej verejnosti, len na vedecko-výskumné účely. Akékoľvek výsledky Neziskovej organizácie, ďalších výskumných a vzdelávacích inštitúcii, vrátane výsledkov príslušnej odbornej verejnosti, ktoré vznikli vďaka vedecko-výskumnej infraštruktúre Neziskovej organizácie financovanej z fondov Európskej únie, sú voľne použiteľné a šíriteľné.

 

Článok IV
Orgány Neziskovej organizácie

 1. Orgánmi Neziskovej organizácie sú:
 2. správna rada,
 3. riaditeľ,
 4. dozorná rada a
 5. vedecká rada.
 6. Funkčné obdobie orgánov Neziskovej organizácie je 5 (päť) rokov.

 

Článok V

Správna rada

 1. Správna rada je najvyšším orgánom Neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
 2. Správna rada najmä:
 3. schvaľuje rozpočet Neziskovej organizácie,
 4. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie (ďalej len „výročná správa“),
 5. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 6. rozhoduje o zrušení, zlúčení, a splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 7. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 8. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 9. volí a odvoláva členov správnej rady, ak Štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady a členov vedeckej rady,
 10. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 11. rozhoduje o zmenách v Štatúte,
 12. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 13. rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu stanovenom v Štatúte.
 14. Správna rada má 3 (troch) členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť riaditeľ ani člen dozornej rady Neziskovej organizácie.
 15. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 16. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej 2x (dva krát) ročne. Správna rada musí byť zvolaná do
  10 (desiatich) dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo 1/3 (jednej tretiny) členov správnej rady.
 17. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná (nadpolovičná) väčšina jej členov, na platné rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak Zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.
 18. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.
 19. Členstvo v správnej rade zaniká:
 20. uplynutím funkčného obdobia,
 21. odstúpením,
 22. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia Zákona o neziskových organizáciách, alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na 3 (troch) po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20 Zákona o neziskových organizáciách,
 23. smrťou.
 24. Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, zrušení Neziskovej organizácie a na rozhodovanie o zmenách Štatútu Neziskovej organizácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
 25. Zo schôdze správnej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uschovávajú 10 (desať) rokov.

 

Článok VI

Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú Zákonom o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo Štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Neziskovej organizácie.
 2. Rozhodnutie správnej rady môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene Neziskovej organizácie, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 6. Riaditeľa správna rada odvolá, ak:
 7. bol právoplatne odsúdený za trestný čin v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
 8. vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie,
 9. o to sám požiada.
 10. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:
 11. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať funkciu dlhšie ako 6 (šesť) mesiacov,
 12. koná v rozpore s ustanoveniami Zákona o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo Štatútom,
 13. to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady.
 14. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň 2/3 (dvojtretinovej) väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 

Článok VII
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán Neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť Neziskovej organizácie.
 2. Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok Neziskovej organizácie je vyšší ako 165.969,- Eur (stošesťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur), alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31a Zákona o neziskových organizáciách.
 3. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a
  či Nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a Štatútom.
 4. Dozorná rada najmä:
 5. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
 6. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
 7. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
 8. Dozorná rada je oprávnená:
 9. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem Neziskovej organizácie,
 10. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
 11. navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene Neziskovej organizácie,
 12. zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
 13. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo Štatútu.
 14. Dozorná rada má 3 (troch) členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a člen vedeckej rady.
 15. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.
 16. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

 

Článok VIII
Vedecká rada

 1. Vedecká rada je riadiacim a kontrolným orgánom Neziskovej organizácie pre jej vedecko-výskumné Do jej pôsobností predovšetkým patrí:
 2. navrhovanie a schvaľovanie vedeckých zámerov a anotácií vedecko-výskumných projektov,
 3. usmerňovanie vedecko-výskumnej činnosti v rámci jednotlivých projektov,
 4. kontrola vedecko-výskumných aktivít,
 5. posudzovanie výsledkov vedeckého výskumu,
 6. plánovanie a schvaľovanie využitia vedecko-výskumnej infraštruktúry,
 7. výkon dohľadu a kontroly nad dodržiavaním pravidiel a princípov nezávislého výskumu a vývoja,
 8. podávanie správnej rade svojich návrhov, odporúčaní a kontrolných zistení v rámci svojej pôsobnosti, predovšetkým upozorňovanie správnej rady na porušenie pravidiel a princípov nezávislého výskumu a vývoja, a
 9. zúčastňovanie sa prostredníctvom svojho predsedu na rokovaní správnej rady s poradným hlasom.
 10. Vedecká rada má 5 (päť) členov. Členom vedeckej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a patrí medzi renomovaných slovenských alebo zahraničných vedcov, výskumníkov alebo iných odborníkov vo vedecko-výskumnej oblasti. Členom vedeckej rady nemôže byť riaditeľ ani člen dozornej rady Neziskovej organizácie.
 11. Členov vedeckej rady navrhuje, volí a odvoláva správna rada Neziskovej organizácie.
 12. Členovia vedeckej rady volia predsedu vedeckej rady. Predsedu vedeckej rady v prípade potreby, napr. choroby, neprítomnosti, pracovnej vyťaženosti a pod., zastupuje poverený člen vedeckej rady. Predseda vedeckej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia vedeckej rady.
 13. Vedecká rada zasadá podľa potreby. Vedecká rada zasadá minimálne 1x (jedenkrát) ročne, tzv. riadne zasadnutie. Riadne zasadnutie vedeckej rady zvoláva predseda vedeckej rady aj bez návrhu na jej zvolanie. Vedecká rada musí byť zvolaná taktiež, ak o to požiada správna rada, riaditeľ Neziskovej organizácie, nadpolovičná väčšina členov vedeckej rady, a to do 10 (desiatich) dní od doručenia návrhu na jej zvolanie predsedovi vedeckej rady, tzv. mimoriadne zasadnutie.
 14. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie platného uznesenia vedeckej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Namiesto zasadnutia vedeckej rady, vedecká rada môže prijímať uznesenia patriace do jej pôsobností aj prostredníctvom hlasovania per rollam.
 15. Pri hlasovaní per rollam predseda vedeckej rady zašle návrh uznesenia na hlasovacom lístku všetkým členom vedeckej rady poštou, elektronicky emailom alebo iným preukázateľným spôsobom. Na hlasovacom lístku uvedie program hlasovania, deň ukončenia hlasovania a poštovú a emailovú adresu na spätné doručovanie hlasovacích lístkov. Písomný hlasovací lístok s vlastnoručným podpisom člena vedeckej rady musí byť doručený (osobne, poštou, scan priložený k emailu) predsedovi vedeckej rady najneskôr v deň ukončenia hlasovania. Predseda vedeckej rady oznámi výsledky hlasovania per rollam ostatným členom vedeckej rady do 3 (troch) dní odo dňa ukončenia hlasovania.
 16. Zo zasadnutia vedeckej rady sa vyhotovujú písomné zápisnice, ktoré sa budú uschovávať spolu s hlasovacími lístkami per rollam hlasovaní počas celej doby činnosti Neziskovej organizácie.
 17. Členstvo vo vedeckej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom vedeckej rady patrí náhrada preukázateľných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa tohto Štatútu.
 18. Členstvo vo vedeckej rade zaniká:
 19. uplynutím funkčného obdobia,
 20. písomným odstúpením,
 21. odvolaním správnou radou, ak člen vedeckej rady poruší ustanovenia Zákona o neziskových organizáciách a/alebo Štatútu, alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na 3 (troch) po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach vedeckej rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa čl. VIII časť A ods. 2 Štatútu,
 22. smrťou člena,
 23. zánikom Neziskovej organizácie.

 

Článok IX
Zákaz konkurencie

 1. Člen správnej rady, riaditeľ, člen dozornej rady a člen vedeckej rady nesmie:
 2. a) vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Neziskovej organizácie,
 3. b) sprostredkovať pre iné osoby obchody Neziskovej organizácie.

 

Článok X

Hospodárenie Neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitným predpisom.
 2. Majetok Neziskovej organizácie tvoria najmä:
 3. vklad zakladateľa,
 4. príjmy z vlastnej činnosti,
 5. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 6. dedičstvo,
 7. dary od fyzických a právnických osôb.
 8. Príjmami Neziskovej organizácie môžu byť aj rôzne dotácie, najmä zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce na správu organizácie.
 9. Z týchto dotácií sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu Neziskovej organizácie.
 10. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienok stanovených Zákonom o neziskových organizáciách.
 11. Príjmy z činnosti Neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa daňových zákonov.
 12. Prostriedky Neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
 13. Všetky vložené, prevedené a poskytnuté finančné prostriedky, ako aj vložené a prevedené a nehnuteľné veci, sú majetkom Neziskovej organizácie.
 14. Do výšky svojho majetku Nezisková organizácia zodpovedá za nesplnenie svojich povinností.

 

Článok XI
Výdavky Neziskovej organizácie

 1. Majetok Neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v Štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) Neziskovej organizácie.
 2. Výšku výdavkov (nákladov) Neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Neziskovej organizácie.
 3. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla Neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, Nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

 

Článok XII
Rozpočet Neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet Neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky Neziskovej organizácie. Rozpočet Neziskovej organizácie sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr 1 (jeden) mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet Neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

 

Článok XIII
Účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.
 2. Nezisková organizácia vo svojom účtovníctve musí viesť oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami od výnosov a nákladov spojených s podnikateľskou činnosťou.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:
 4. dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce prekročia sumu
  193,- Eur (slovom: tridsaťtritisíc stodeväťdesiattri eur).
 5. všetky príjmy Neziskovej organizácie prekročia 165.969,- Eur (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur).
 6. Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 tohto článku Štatútu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla kalendárneho roka.

 

Článok XIV
Výročná správa

 1. Nezisková organizácia je povinná vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 30. júna.
 2. Výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje:
 3. prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období uvedením vzťahu k účelu Neziskovej organizácie,
 4. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 5. výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju overoval,
 6. prehľad peňažných príjmov a výdavkov,
 7. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
 8. stav a pohyb majetku a záväzkov Neziskovej organizácie,
 9. zmeny vykonané v Štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období,
 10. ďalšie údaje, ktoré urči správna rada.
 11. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

 

 

Článok XV
Zrušenie, majetkové vyrovnanie a zánik Neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení Neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 3. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení Neziskovej organizácie,
 4. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení Neziskovej organizácie, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 5. ak nespĺňa povinnosť podľa § 10 ods. 3 Zákona o neziskových organizáciách,
 6. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 7. ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3 Zákona o neziskových organizáciách.
 8. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej Neziskovej organizácie na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa Nezisková organizácia zlúčila.
 9. Pri splynutí prechádza majetok Neziskovej organizácie na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu, ktorá vznikla splynutím.
 10. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 11. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok Neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu pri zlúčení alebo splynutí.
 12. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok podľa § 31a Zákona o neziskových organizáciách je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii.
 13. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
 14. Náklady spojené s likvidáciou sa uhradia z majetku Neziskovej organizácie.
 15. Na zrušenie Neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik Neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákona o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak Zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

 

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút je súčasťou zakladacej listiny Neziskovej organizácie a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
 2. Toto úplné znenie Štatútu bolo urobené podľa rozhodnutia zo dňa 06.09.2018.