Strategické partnerstvo v regionálnych projektoch Interreg SK-AT

Názov výskumno-vývojovej aktivity:

Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb, ITMS NFP305010V235.

 

Rok začatia / ukončenia:

07/2018 – 06/2021

 

Zdroje financovania:

European Regional Development Fund (ERDF)

 

Popis výskumnej témy:

Jednotlivými cieľmi projektu sú:
i) zlepšiť vedecké kontakty a medzinárodné zviditeľnenie zúčastnených inštitúcií,
ii) nadviazať dlhodobú spoluprácu medzi partnermi, iii) rozvíjať nové vedomosti a odborné znalosti pre zúčastnených partnerov.

 

Popis kľúčového výstupu a jeho využitia v praxi:

Dlhodobým účinkom tohto projektu bude zvýšenie cezhraničného prenosu vedomostí a výskumnej spolupráce, zvýšenie inovačného potenciálu regiónu prostredníctvom výskumných služieb a odborných znalostí a zvýšenie atraktívnosti regiónu pre vysokokvalifikovaných výskumných pracovníkov prostredníctvom zvýšenej vedeckej výmeny. Zvýšenie cezhraničného prenosu výskumnej spolupráce bude v konečnom dôsledku pozitívne vplývať na zvýšený počet vytvorených inovacií a zlepší tak flexibilitu a konkurencieschopnosť  podnikateľského prostredia na oboch stranách hranice.

 

WWW:

www.keep.eu/project/21607

 

 

Názov výskumno-vývojovej aktivity:

Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií.

 

Rok začatia / ukončenia:

05/2019 – 04/2022

 

Zdroje financovania:

European Regional Development Fund (ERDF)

 

Popis výskumnej témy:

Zameraním projektu je
(1) posilnenie dlhodobej a udržateľnej výskumnej základne pre rozvoj štruktúrnej biológie v regióne,
(2) vzdelávanie VŠ študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe a
(3) vybudovanie výskumného centra excelentnosti štruktúrnej biológie pre štúdium ľudských ochorení.

 

Popis kľúčového výstupu a jeho využitia v praxi:

Dlhodobým prínosom bude vytvorenie zázemia pre kvalitné vzdelávanie, poskytovanie poradenstva a špičkový výskum v oblasti biomedicíny a biotechnológií, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a pritiahne záujem zahraničných odborníkov o spoluprácu a prenos získaných poznatkov do praxe.

 

WWW:

www.cbc.wien/Projekte_EN