PreveLynch

Výskumno-vývojový zámer sa zameriava na problematiku výskytu Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom – pričom ide priamo o výskumno-vývojové aktivity zamerané na ochorenie, ktoré patri k tým s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické ochorenia) – pričom práve výskum/vývoj v oblasti tohto typu ochorení patrí medzi priority tejto domény inteligentnej špecializácie.

Celkový cieľ projektu

Predkladaný projekt vďaka uplatneniu výsledkov výskumu, má za cieľ podrobne preskúmať problematiku dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a preskúmať predpokladané genetické pozadie vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu  ako aj centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu. Významným cieľom projektu je aj vývoj prototypov nových menej invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej biopsie. Objasnenie významu genetickej zložky pri výskyte CRC na Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningu v našej populácií bude mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti CRC a iných Lynch asociovaných nádorov, zvýšenie kvality života  a skrátenie práceneschopnosti, poklesu národných výdavkov na liečbu.

Výskumné inštitúcie budú realizovať v rámci projektu aktivity nezávislého výskumu a vývoja, podniky okrem priemyselného výskumu plánujú realizovať aj aktivity v rámci experimentálneho vývoja v plánovanej miere 15%, ktoré budú viesť k prototypu neinvazívneho testu na detekciu mikrosetelitovú instabilitu a prihláseniu patentu príslušnej metódy. Objasnenie genetickej zložky pri incidencii CRC a Lynchovho syndrómu na Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningového programu v slovenskej populácií bude mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti pacientov s CRC a inými nádormi asociovanými s Lynchovým syndrómom. To vo výsledku povedie k zvýšeniu kvality života, skráteniu práceneschopnosti a taktiež zníženiu finančných nákladov na liečbu.

Vv rámci projektu bol identifikovaný potenciál realizovanej inovačnej zmeny naúrovni 5 stupňa modifikovaného Valentovho inovačného spektra (Generačná zmena (zavedená nová generácia v rámci transformačného procesu podniku). Generačná zmena zásadného rozsahu sa týka hneď dvoch aspektov. V súčasnosti sa pri stanovení mikrosatelitového statusu (ako súčasť skríningových stratégií) využíva výlučne bioptickým materiál nádoru. Tu dôjde k posunu na cirkulujúcu voľnú DNA z periférnej krvi. Duhým apsektom generačnej zmeny je prechod na technológiu sekvenovania novej generácie namiesto použitia prvogeneračného sekvenačného testu s použitím kapilárneho genetického analyzátora. Mikrobiómový pohľad je ešte ďalší zásadne iný prístup pri hľadaní nových patologických biomárkerov, ktorú  dávajú predpoklad zavedeniu nových testov vychádzajúcich z analýzy feces.

Podiel experimentálneho vývoja na NFP súkromýcn partnerov v rámci projektu tvorí 15,1 %.

Podľa obsahového zamerania projekt spadá primárnedo znalostnej oblasti Farmácia a lekárske vedy, v rámci ktorej sú pre projekt relevantné nasledovné tri produktové línie:

 • Produkty používané na diagnostiku alebo monitoring stavu ochorenia pre laboratóriá, najmä molekulovú diagnostiku a patológiu vrátane nových laboratórnych prístrojov

Zdôvodnenie výberu: Jednou z hlavných priorít projektu je výskum a vývoj neinvazívnych testov na báze analýzy cirkulujúcej DNA pre skorý a neinvazívny skríning kolorektálneho karcinómu vrátane stanovenia mikrosatelitovej instability.

 • Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov ochorení

Zdôvodnenie výberu: V rámci projektu chceme identifikovať varianty v mismatch opravných génoch, detekovať mikrosatelitovú instabilitu, analyzovať mikrobióm a glykoproteíny, ktoré by sa dali využiť ako biomarker pre skúmané ochorenie.

 • Produkty a služby personalizovanej diagnostiky vrátane testov využívaných v „omics“ medicíne

Zdôvodnenie výberu: Pri identifikácii biomarkerov skúmaného ochorenia bude jednou z častí multiomického prístupu glykomická analýza vzoriek pacientov.

Sekundárne projekt spadá do znalostnej oblasti Stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie, v rámci ktorej je pre projekt relevantná nasledovná produktová línia:

 • Senzorové a mikrosenzorové systémy

Zdôvodnenie výberu: V rámci projektu bude realizovaný aj výskum v oblasti podkladovej platformy na báze organických polovodičov s cieľom identifikácie možnosti testovania vybraných molekúl s väzbou na DNA. V rámci aktivity budú preskúmané možnosti a aspekty aplikovateľnosti pri zariadeniach typy Point of care. Za týmto účelom budú využité dostupné technológie pre návrh a prípravu platformy, ktorá bude tvoriť základ pre elektronický prvok snímajúci potrebné parametre napr. z roztokov. Takéto riešenie má na trhu vysoký potenciál uplatnenia a poskytuje základ pre najrôznejšie druhy elektronických prvkov.

V zmysle vyššie uvedeného bude výskum a vývoj v rámci predkladaného projektu rozdelený do 9 aktivít, pričom v projekte budú realizované všetky tri typy aktivít – nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Priemyselný výskum a experimentálny vývoj budú realizované v rámci efektívnej spolupráce.

Príjemca

Univerzita Komenského v Bratislave – (ďalej ako „UK“) – pôsobí v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja nepretržite od svojho založenia 11.7.1919, t.j. viac ako 90 rokov.

Výskumnou kapacitou i výsledkami patrí UK medzi špičkové výskumné inštitúcie v štáte. Spolu so SAV a STU patrí medzi tri výskumné inštitúcie zo Slovenska, ktoré sú menovite registrované v databáze aktuálnej svetovej výskumnej špičky (prvé 1 %) Essential Scientific Indicators (ESI) spoločnosti Thompson, a to predovšetkým výsledkami v oblasti prírodných vied. Univerzita Komenského je klasickým typom univerzity s významným dôrazom na III. stupeň vzdelávania a vlastný výskum. Z hľadiska výkonov vo výskume tvorí podiel UK na celkovom výskumnom výkone Slovenska, vrátane doktorandského štúdia, približne 25 %. V rámci predkladaného Projektu bude najmä prebiehať spolupráca s Vedeckým parkom UK (UVP UK). UVP UK (https://cusp.uniba.sk/) má hlavný cieľ realizáciu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej, environmentálnej medicíny, biotechnológií so snahou o výsledky s potenciálom ich využiteľnosti v praxi. UVP UK ako pracovisko Univerzity Komenského spolupracuje s mnohými vysoko renomovanými vedcami univerzity, pričom mnohí z nich sú uznávanými špecialistami v relevantných oblastiach. LF UK sa v svojej vedeckovýskumnej činnosti orientuje na viaceré choroby, so zameraním sa najmä na neurologické choroby, kardiovaskulárne choroby, metabolické endokrinné a zápalové procesy (https://bit.ly/2QnSZYk) . UK sa podieľa na mnohých vedeckých projektoch v kooperácii so slovenskými aj zahraničnými partnermi (https://bit.ly/2P7sTsj, https://bit.ly/2OyJsjU).

Informácie o projekte: tu bude hypertextový odkaz na detail projektu zverejnený na stránke daného partnera

Kontaktné osoby:

Ing. Tomáš Adamik

Tel.č.: +421 911 778 823

Mail: tomas.adamik@rec.uniba.sk

Webové sídlo: https://uniba.sk/

 

Partneri

Partner č. 1

GENETON s.r.o.

Súčasným trendom výskumu v oblasti onkologickej medicíny je zavádzanie prístupov diagnostiky a monitorovania rakoviny, ktoré sú čoraz citlivejšie, presnejšie a menej invazívne. Takéto charakteristiky je možné dosiahnuť pomocou technológie masívne paralelného sekvenovania, ktoré je už dnes dostatočne citlivou a presnou metódou. Táto metóda v kombinácii s neinvazívnym spôsobom získavania biologického materiálu, akým je tekutá biopsia, tvorí vhodný nástroj pre spoľahlivú a neinvazívnu detekciu Lynchovho syndrómu, ktorého vývoj je jedným z hlavných cieľov predkladaného projektu. Úspešné dosiahnutie týchto cieľov bude jednoznačne veľkým prínosom pre výskum kolorektálneho karcinómu a Lynchovho syndrómu na globálnej úrovni.

 

Partner č. 2

Chemický ústav, Slovenská Akadémia vied

(http://www.chem.sk/index_en.php), je výskumná organizácia zameraná na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti chémie a biochémie sacharidov a príslušných enzýmových systémov. Hlavný smer výskumu – glykobiológia predstavuje štúdium sacharidov a ich úlohy v živých systémoch, ktoré tvoria významnú vedeckú tému domácich i zahraničných projektov riešených na Chemickom ústave SAV. Výskum je realizovaný prevažne s finančnou podporou domácich grantových agentúr ako aj v rámci medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce z programu H2020 a vedeckých programov COST, NATO, ESF a pod.. O úspešnosti ústavu v oblasti medzinárodnej spolupráce svedčí množstvo riešených projektov. Ústav trvale venuje pozornosť dosahovaniu takých výsledkov výskumu, ktoré majú medzinárodnú kvalitu a súčasne aj potenciál uplatnenia v praxi. Ústav venuje mimoriadnu pozornosť aj diseminácii svojich výsledkov výskumu – a to tak doma, ako aj v zahraničí.

 

Partner č. 3

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (ďalej aj „MGA“)

(http://www.medirexgroupacademy.sk/) ako žiadateľ projektu je vedecko-výskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na multidisciplinárny nezávislý výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a s tým súvisiaca podpora vzdelávania zameraná prioritne na humanitné biomedicínske smery. MGA je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z..  Má za sebou niekoľkoročné bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných projektov financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj. Cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. MGA sa snaží zapojiť aj do nadnárodných výskumných projektov a podporuje transfer know-how zahraničných výskumných skupín, akademických inštitúcií aj do výskumných aktivít MGA, budovaného Centra excelentného výskumu, výskumného centra BIOMEDIRES. Výsledkami národných, lokálnych výskumných aktivít, chceme prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. V MGA pracujú vysoko erudovaní vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú aj na implementácii nových diagnostických postupov v praxi, sledujú zavedené nové metodiky a postupy a priebežne aj vyhodnocujú ich diagnostickú validitu v porovnaní s pôvodnými či inými diagnostickými metódami. Taktiež sa priamo zúčastňujú výskumu a vývoja ďalších diagnostických metód a postupov v oblasti biomedicíny s prioritami v oblasti genetiky a genomiky, metabolomiky, v diagnostike a prevencii  onkologických a iných civilizačných ochorení.

Výsledkom aktivity č.3, za ktorú zodpovedá MGA je vytvorenie a vyhodnotenie 200 vzoriek periférnej krvi príslušníkov rodín s potvrdeným Lynchovým syndrómom, ako aj 1000 vzoriek zdravej slovenskej populácie. Vzorky získané v oboch štúdiách budú náležite spracované pre stabilnú archiváciu DNA, RNA aj krvnej plazmy v biobanke. Následne budú vykonané štandardné genetické analýzy pre stanovenie  mikrosatelitovej instability, v prípade známych variantov budú jedinci verifikovaní na prítomnosť týchto mutácií. V prípade jedincov s nádorovými ochoreniami budeme robiť verifikačné histopatologické vyšetrenia. Vzniknutá podrobná databanka bude mať veľký prínos pre výskum v oblasti diagnostiky Lynchovho syndrómu ako aj frekvencie polymorfizmov v stredoeurópskej populácii. V konečnom dôsledku databanka môže prispieť k efektívnejšej diagnostike a zníženiu mortality Lynchovho syndrómu v stredoeurópskej populácii.

 

Partner č. 4

Powertec s.r.o.

Výskum v oblasti návrhu a realizácie podkladovej platformy pre integráciu snímacích prvkov s cieľom identifikácie možnosti testovania vybraných molekúl s väzbou na DNA je významný z hľadiska vytvorenia príležitostí pre zlepšenie parametrov prvkov a systémov pre testovanie molekúl. Existuje viacero možností prístupu k príprave platformy, ktoré majú vplyv na výsledné prvky. Výskum sa bude orientovať v prevažnej miere na návrh platformy na báze organických polovodičov a rozvoju možností depozície vrstiev na báze organických materiálov.

 

Partner č. 5

Slovgen s.r.o.

Výstupom aktivity bude optimalizovaná metodika použiteľná pre prvotné alebo verifikačné stanovenie úrovne mikrosatelitovej instability v pacientskych vzorkách. Získané údaje budú konfrontované s výsledkami dosiahnutými súbežne alternatívnymi metodickými postupmi. Na základe následného bioinformatického spracovania dát bude evaluovaná jej presnosť a spoľahlivosť pre ďalšie praktické využitie v klinike.

 

Partner č. 6 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Úlohou výskumníkov v UNsP MB  je  podľa vopred dohodnutých pravidiel skúmať  anamnézu pacientov a ich rodinných príslušníkov. Pri  cielenom vyšetrovaní hlavne anamnestických údajov  môžu byť vyslovené  aj ďalšie hypotézy vzťahov , ktoré môžu rozšíriť  skúmané spektrum  interakcií príznakov resp. chorôb a incidencie  kolorektálneho karcinómu.  Po  parciálnych aj definitívnych výsledkoch výskumu je  predpoklad  aplikácie  výsledkov výskumu hlavne v oblasti dokázaných vzťahov a nových  zadefinovaných cielených skríníngových  a iných vyšetrovacích metód plošne na pacientov resp. z výskumu vyplývajúce  vytipované okruhy   pacientov.

Pri tomto výskume získané parciálne  aj konečné výsledky predpokladajú výskumníci aj  publikovať   písomnou , resp.  prezenčnou formou za účelom šírenia osvety. Výskum  má ambíciu riešiť  doteraz  nedefinované vzťahy onkologického ochorenia a ďalších  ochorení, čo pri zvládnutí   výskumu  by malo rozšíriť  preventívne zamerané  vyšetrenia a prvozáchyt v nemanifestných štádiách onkologického ochorenia.

 

 

Partner č. 7

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Projekt je významný aj svojím zameraním na využitie molekulárno-biologických metód vo výskume  črevného mikrobiómu pacientov s kolorektálnym karcinómom. Bude využívať moderné molekulárno-biologické metódy, ktoré sa vo svete na tento druh výskumu používajú. Týmito metódami bude súčasne možné detegovať nekultivovateľné bakteriálne druhy, ktoré nie je možné zachytiť klasickými mikrobiologickými postupmi. Výsledky získané riešením projektu by boli prínosom aj pre svetový výskum v oblasti výskumu a lepšej prevencie kolorektálnych karcinómov ako aj pre poznanie bakteriálnej biodiverzity v špecifickom prostredí.

Výskumno-vývojové aktivity projektu

 1. Realizácia genomickej štúdie a výskumná databáza pacientov z Lynchových rodín pre agregátne hodnotenie rizík vzniku CRC
 2. Nové prístupy pri vyšetrovaní a diagnostikovaní pacientov s kolorektálnym karcinómom so špeciálnym zreteľom na Lynchov syndróm
 3. Realizácia klinickej populačnej štúdie, spracovanie vzoriek a zavedenie a udržiavanie centrálnej databázy pacientov s Lynchovým syndrómom na Slovensku a jej harmonizácia s medzinárodnými databázami (PLSD, InSiGHT)
 4. Vytvorenie výskumnej databázy pacientov s Lynchových rodín pre agregátne hodnotenie rizík vzniku CRC
 5. Výskum využiteľnosti analýz voľnej cirkulujúcej DNA pre skríning CRC
 6. Vývoj prototypu neinvazívneho laboratórneho skríningového testu na kolorektálny karcinóm a všeobecnú mikrosatelitovú instabilitu
 7. Identifikácia špecifického zloženia mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom
 8. Analýza glykozilačných zmien u pacientov s kolorektálnym karcinómom
 9. Využitie analytického systému Promega „MSI Analysis System, Ver. 1.2“ ako nástroja pre primárnu charakterizáciu mikrosatelitovej instability vo vzorkách pacientov

Výstupy

 • Publikovaná populačná štúdia zameraná na frekvencie patogénnych variantov asociovaných s Lynchovým syndrómom, ich distribúcie v relevantných génoch, so špeciálnou snahou o hodnotenie variantov s doposiaľ neznámou klinickou signifikanciou (v súlade s kritériami a odporúčaniami spoločnosti ACMG). Výsledkom tejto časti projektu by mala byť aj odpoveď na jednu z najhlavnejších otázok ohľadom Lynchovho syndrómu v SR, či sú patogénne a pravdepodobne patogénne varianty nadreprezentované v našej populácii v porovnaní s inými populáciami, z ktorých sú dostupné výsledky veľkých populačných štúdií. Po spracovaní výsledkov bude našou snahou a prioritou ich zverejnenie/sprístupnenie formou nahrávania do medzinárodných databáz sekvenčnej variability (ClinVar, dbSNP a HGMD), ako aj formou open-access vedeckej publikácie v medzinárodnom časopise s vysokou čítanosťou v relevantných odboroch (preferovane s publikačno-citačnými parametrami umiestňujúcimi daný časopis do prvého kvartálu danej kategórie/oblasti – Q1). Výsledky budú tiež publikované vo forme príspevkov na významných domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach (napr. ESHG Conference, ASHG Conference, European Hereditary Tumour Group, The International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT).
 • Národná databáza pacientov s diagnostikovaným Lynchovým syndrómom a jej následná harmonizácia s medzinárodnou databázou InSiGHT. Databáza by mala mať elektronický, štruktúrovaný charakter, s kurátorským dohľadom, avšak otvorenosťou pre jednoduché nahrávanie nových informácií. Bude mať za ambíciu harmonizáciu aj s domácimi databázami, napr. prepojením na Databázu zriedkavých ochorení, prípadne na rôzne nesúrodé vnútorné databázy genetických/onkologických pracovísk (čo však bude na dobrovoľnej báze z potrebnou iniciatívou zo strany potenciálnych prispievateľov). Štruktúra databázy bude umožňovať pravidelné hodnotenie rôznych parametrov jej štruktúry a obsahu, čím bude vhodným zdrojom pre stálu publikáciu v relevantných domácich a medzinárodných časopisoch (preferenčne Q1, open access), ako aj na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach. Jej harmonizácia s medzinárodnými databázami by mala navyše umožňovať budúce zapojenie SR do rôznych medzinárodných klinických štúdií.
 • Neinvazívna skríningová metóda pre skríning kolorektálneho karcinómu z krvi. Okrem jej potenciálu vylepšiť prevenciu a starostlivosť o pacientov má takýto výstup potenciál aj v oblasti duševných vlastníctiev, ako aj v oblasti publikácie výsledkov vo významných medzinárodných metodických odborných časopisoch (preferenčne Q1, open access) a vedeckých podujatiach. Všetko s časovým horizontom berúcim do úvahy potenciálne vytvárania patentov a duševných vlastníctiev.
 • Nástroj pre podporu klinického rozhodovania pri prognostike pacientov s Lynchovým syndrómom
 • Potenciálne nové markery kolorektálneho karcinómu získateľné zo vzorky fekálnej mikroflóry pacienta by predstavovali jeden z možných neinvazívne získateľných a sledovateľných biomarkerov s vysokým potenciálom klinického využitia, ako aj vedeckého publikovania (preferenčne v časopisoch umiestnených v Q1 s open access opciou). Sledovanie zmien črevnej mikroflóry pritom navyše ponúka aj ďalší rozmer preventívnej starostlivosti v rodinách s Lynchovým syndrómom, keďže zloženie črevného mikrobiómu môže byť asociované tak so zvyšovaním, ako aj so znižovaním environmentálneho rizika rozvinutia Lynchovho syndrómu (ale aj CRC vo všeobecnosti). Tento faktor je pritom silno ovplyvniteľný rôznymi overenými ale aj experimentálnymi postupmi vhodnými na moduláciu zloženia črevného mikrobiómu.
 • Návrh skríningového programu pre prevenciu a skoré zachytenie pacientov s Lynchovým syndrómom a s mikrosatelitovo instabilných kolorektálnych karcinómov predstavuje jeden z ultimátnych výstupov/cieľov projektu, keďže vytvára priame rozhranie výskumu a klinickej praxe, a to umožnením translácie výsledkov výskumu do praxe. Súčasťou tohto výstupu bude inicializácia vytvorenia interdisciplinárnej pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu.

Výsledky projektu

Stanovenie populačných frekvencií patogénnych variantov v génoch mismatch opravného systému nám umožní lepšie poznať kontribúciu genetických faktorov pri výskyte kolorektálneho karcinómu v slovenskej populácii. Očakávame, že v slovenskej populácii bude vyšší výskyt patogénnych variantov pre toto ochorenie a potvrdenie tejto hypotézy by poukázalo na potrebu zavedenia špecifického skríningového programu na Slovensku. Zavedenie neinvazívnych skríningových testov so zapojením inovatívnych molekulárnych metód by zlepšilo adherenciu jedincov s vyšším rizikom kolorektálneho karcinómu k nastavenému skríningovému režimu. Tým by sa malo efektívnejšie predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu, prípadne aj iným nádorovým ochoreniam asociovaným s Lynchovým syndrómom, čo vo výsledku povedie k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

Plánované výstupy projektu

30 publikácií vytvorených v rámci projektu z toho 10 v odborných žurnáloch indexovaných v databázach Web of Science a/alebo Scopus; 6 publikácií v iných databázach v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS a 14 iných publikácií; vytvorí sa 10 pozícií pre nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch; 2 podané medzinárodné patentové prihlášky, 1 národná prihláška; 2 subjekty, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ; 6 študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu; 4 podporené účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV. Jedným z dôležitých plánovaných výstupov je Start-up subjekt (pracovný názov SeekCancer), pričom predpokladáme že bude rozvíjať identifikované potenciálne nové DNA biomárkery pre odlišný prejav (rozdiely v nástupe) Lynchovho syndrómu.

Info o projekte

Názov projektu:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Kód projektu v ITMS2014+         

Kód výzvy
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Operačný program
Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os
1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  

Prijímateľ
Univerzita Komenského v Bratislave

Sídlo
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Šafárikovo námestie 6, 81499

IČO:
00397865

Partneri

Partner 1
GENETON s.r.o.

Partner 2
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

Partner 3
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Partner 4
POWERTEC s. r. o.

Partner 5
Slovgen s.r.o.

Partner 6
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Partner 7
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:
10 105 364,06EUR

Maximálna výška NFP:
9 391 757,84EUR                          

Miesto realizácie projektu:
SR/Nitriansky kraj/Nitra

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Staré Mesto

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves

 

Verejné obstarávanie

ZMLUVNÝ VÝSKUM V OBLASTI BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU ZAMERANÝ NA KONTROLNÚ SKUPINU JEDINCOV

 

ZMLUVNÝ VÝSKUM V OBLASTI BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU ZAMERANÝ NA PACIENTOV S DIAGNÓZOU KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

Kontakty

Subjekt / prijímateľ pomoci – Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Adamík

Tel. č.: +421 02/20535807

Mail: tomas.adamik@uniba.sk

Webové sídlo: http://www.uniba.sk

 

Partner č. 1 GENETON s.r.o.

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Masárová

Tel. č.: +421 0908 334 672

Mail: tatiana.masarova@geneton.sk

  Webové sídlo: https://geneton.sk/

 

Partner 2 – Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

Kontaktná osoba: Mária Šedivá

Tel. č.:+421 59410281

Mail: chemsedm@savba.sk

 

Kontaktná osoba: Margita Plšková

Tel. č.:+421 59410295

Mail: chemgit@savba.sk

Webové sídlo: http://chem.sk/

 

Partner č. 3 MEDIREX GROUP ACADEMY

Kontaktná osoba: Ing.Kristina Slezáková

Tel.č.: +421 908 290 372

Mail: kristina.slezakova@medirexgroupacademy.sk 

Webové sídlo: http://www.medirexgroupacademy.sk/

 

Partner č. 4 Powertec s.r.o.

Kontaktná osoba: Ján Šubjak
Tel.č.: 0904 443 721
Mail: subjak.jan@gmail.com

Webové sídlo: http://www.powertec.sk/

 

Partner č. 5 Slovgen s.r.o.

Kontaktná osoba: Marcela Bieliková

Tel: +421 905 550 916

Mail: bielikova@slovgen.sk

Webové sídlo: https://slovgen.sk/

 

Partner 6 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sandtnerová

Tel: +421 903 72 27 72

Mail: jsandtnerova@milosrdni.sk

Webové sídlo: https://www.milosrdni.eu/site/bratislava/home

 

 

Partner 7 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Kontaktná osoba: Domenico Pangallo

Tel: +421 903 311 652

Mail: domenico.pangallo@savba.sk

 

Kontaktná osoba: Ing. Anna Varcholova

Tel: +421 2 5930 7414

Mail: anna.varcholova@savba.sk

 

Webové sídlo: http://www.imb.savba.sk/