HPVScreen

Štúdia HPVSCREEN predstavuje pilotnú štúdiu realizovanú za účelom overenia úrovne infikovanosti populácie žien vírusmi skupiny HPV so zameraním na včasnú a efektívnu diagnostiku rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú. Vedci v nej zhodnocujú výskyt HPV infekcie krčka maternice na náhodne vybratej skupine reprezentujúcej populáciu žien v dvoch vekových skupinách (do a nad 30 rokov) v rôznych geografických oblastiach Slovenska.

Informácie o projekte

Štúdia HPVSCREEN predstavuje pilotnú štúdiu realizovanú za účelom overenia úrovne infikovanosti populácie žien vírusmi skupiny HPV so zameraním na včasnú a efektívnu diagnostiku rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú. Vedci v nej zhodnocujú výskyt HPV infekcie krčka maternice na náhodne vybratej skupine reprezentujúcej populáciu žien v dvoch vekových skupinách (do a nad 30 rokov) v rôznych geografických oblastiach Slovenska.

 

Predkladaná štúdia je súčasťou projektu zameraného na optimalizáciu stratégie skríningu rakoviny krčka maternice v slovenskej populácii. Výsledkom by mali byť základné informácie o infikovanosti žien vysokorizikovými subtypmi HPV v bežnej populácii. Po ich získaní bude možné navrhnúť optimalizovaný skríningový algoritmus s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky a zavádzanie novej schémy skríningu vo vyspelých krajinách sveta (Nemecko, Veľká Británia, Austrália) umožňujúc tak včasnú a efektívnu diagnostiku jedného z najčastejších nádorových ochorení ženy – karcinómu krčka maternice. Motiváciou výskumného projektu je, že karcinóm krčka maternice je nádorové ochorenie, ktoré  napriek tomu, že existujú plošne dostupné metódy umožňujúce skríning, včasnú diagnostiku a liečbu prekanceróz, patrí nielen na Slovensku medzi 5 nádorových ochorení s najvyššou incidenciou a mortalitou u žien, s vážnym spoločenským dopadom. Výsledky štúdie teda môžu priniesť základné poznatky využiteľné nielen lokálne, ale aj globálne.

 

Na štúdii sa podieľajú:

  • MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. ako „Realizátor výskumného projektu“,
  • približne 30 centier, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti gynekológie a pôrodníctva na Slovensku ako „Investigátor“,
  • 1000 pacientok zo Slovenskej republiky, ktoré vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie.

 

Zaradeným pacientkam bude odobraný ster krčka maternice prenesený do tekutiny v odberovej nádobke Liquid Based Cytology ThinPrep® pap test. Následne bude vzorka geneticky vyšetrená na prítomnosť HPV vírusov.

Po uzavretí laboratórnej diagnostiky bude zistený nález zaznamenaný do on-line systému e-CRF. Zber údajov týkajúcich sa súboru pacientok bol ukončený 31.12.2017.

 

V štúdii nie je overovaný nijaký liek. Táto štúdia je výhradne observačná a rozvrh návštev v ambulancii a všetky liečebné režimy sú určené ošetrujúcim lekárom v súlade s bežnou klinickou praxou.

Aktivity projektu

Nábor pacientok  prebiehal v čase od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 V tomto období bola do štúdie zaradená každá pacientka, ktorá spĺňala zaraďovacie kritériá (do počtu 1000).

Zber údajov týkajúcich sa súboru pacientok bol ukončený 31. 12. 2017.

Štatistické spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov prebieha od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2018.  

Odborní garanti

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Riaditeľ MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

pavol.janega@medirexgroupacademy.sk

+421 2 2082 9111