HEPADDICT

Info o projekte

Štúdia HEPADDICT predstavuje pilotnú štúdiu realizovanú za účelom zistenia vzťahu medzi rizikovými skupinami a nosičstvom HCV so zameraním na osoby trpiace poruchami spojenými so závislosťou.

 

Štúdia je zameraná predovšetkým na laboratórne vyšetrenia využívané v detekcii nosičstva vírusu hepatitídy C v Slovenskej republike. Na jej realizácii sa podieľajú:

  • MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. ako „Realizátor výskumného projektu“
  • Sylvia Dražilová, PhD., ako „Hlavný investigátor“
  • MUDr. Peter Jarčuška PhD., MUDr. Oleg Martinove, MUDr. Marek Laskovský, MUDr. Jana Kvetková ako „Investigátor“
  • Jozef Zborovjan, prof. Mgr. Andrea Madarásová Gecková, PhD., ako „koinvetigátori“
  • MUDr. Peter Jarčuška PhD., MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., MUDr. Oleg Martinove, MUDr. Marek Laskovský, MUDr. Jana Kvetková ako „odborní garanti“

Cieľom štúdie je vyhodnotiť výskyt nosičstva vírusu hepatitídy C u osôb trpiacich poruchami spojenými so závislosťou využitím neinvazívnej metódy hodnotenia štádia fibrózy a definovať faktory, ktoré pokročilosť pečeňovej choroby ovplyvňujú.

 

Zaradeným pacientom budú odobrané  séra na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV), bude vyšetrený HBsAg, budú prevedené biochemické vyšetrenia, hematologické vyšetrenia a neinvazívne hodnotenie štádia fibrózy tranzientnou elastografiou alebo laboratórnym vyšetrením – Fibrotest. U pacientov anti HCV pozitívnych bude doplnené vyšetrenie HCV RNA metódou PCR, stanovený genotyp, subgenotyp vírusu a vírusová nálož. U HBsAg a anti HCV pozitívnych pacientov budú doplnené protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie. Pacienti vyplnia sociologický dotazník, Audit-C dotazník dotazník kvality života SF36 a dotazník emócií a pocitov HADS.

 

V štúdii nie je overovaný nijaký liek. Táto štúdia je výhradne observačná a rozvrh návštev v ambulancii a všetky liečebné režimy sú určené ošetrujúcim lekárom v súlade s bežnou klinickou praxou.

Odborní garanti

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.

  1. interná klinika

Univerzitná nemocnica L. Pasteura a UPJŠ LF

Tr. SNP 1

040 11 Košice

peter.jarcuska@upjs.sk

+421 905 899 950

 

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou

Nemocnica Poprad a.s.

Banícka 803/28

058 45 Poprad

drazilova.s@nemocnicapp.sk

+421 905 928 391

 

MUDr. Oleg Martinove

riaditeľ

OLÚP Predná Hora

Muránska Huta časť Predná Hora č. 126

049 01 Muráň

oleg.martinove@olup-prednahora.sk

+421 584 866 161

 

MUDr. Marek Laskovský

1.Oddelenie MDZ

OLÚP Predná Hora

Muránska Huta časť Predná Hora č. 126

049 01 Muráň

marek.laskovsky@olup-prednahora.sk

+421 902 965 304

 

 

MUDr. Jana Kvetková

námestníčka riaditeľa pre LPS

OLÚP Predná Hora

Muránska Huta časť Predná Hora č. 126

049 01 Muráň

jana.kvetkova@olup-prednahora.sk

+421 584 866 135

Aktivity projektu

Nábor pacientov  bude prebiehať v čase od 1.6.2018 do 1.6.201 s priebežným prehodnotením o 6 mesiacov. V tomto období bude do štúdie zaradený každý pacient, ktorý bude spĺňať zaraďovacie a vyraďovacie kritériá.

Po uzavretí sérologickej diagnostiky bude zistený nález zaznamenaný do on-line systému e-CRF. Zber údajov týkajúcich sa  súboru pacientov bude ukončený 1. 6. 2019.

Štatistické spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov  bude prebiehať  od 1.6.2019 do 31.12.2019.