Hepacor

V poslednom období nastal významný pokrok v antivírusovej liečbe hepatitídy C, ktorej úspešnosť dosiahla takmer 100%. Na základe doterajších epidemiologických prieskumov predpokladáme, že napriek nízkemu výskytu hepatitídy C na Slovensku ostáva značná časť infikovaných pacientov neodhalená a preto aj neliečená. Vyšší výskyt infekcie je možné očakávať hlavne u osôb so zvýšenou aktivitou aminotransferáz (tzv. pečeňové testy) alebo prítomným niektorým rizikovým faktorom prenosu infekcie.

„Cieľom štúdie je vyhodnotiť koreláciu medzi výskytom infekcie vírusom hepatitídy C a rizikovými skupinami obyvateľstva. Získané výsledky budú nápomocné k cielenej príprave budúcich stratégií skríningu hepatitídy C s cieľom sprístupniť liečbu všetkým infikovaným, teda aj tým, ktorí doposiaľ o svojej infekcii nevedeli.“ Doc. MUDr. Pavol Kristian PhD., odborný garant projektu

Informácie o projekte

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a výskytom infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v Slovenskej republike.

Na štúdii sa podieľajú:

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. ako „realizátor výskumného projektu“ a 80 centier – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny na Slovensku ako „investigátor“.

Do štúdie je postupne zaradených 1500 pacientov z Košického a Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie.

Zaradeným pacientom je odobraná anamnéza so zameraním na rizikové faktory HCV infekcie a zároveň odobrané vzorky krvi na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV).

Na primárnu detekciu nosičstva vírusu hepatitídy C je v projekte využívané stanovenie protilátok antiHCV metodikou chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA). Pozitívne nálezy sú následne konfirmované dôkazom HCV RNA  metodikou PCR (Polymerase chain reaction).

Anamnestické údaje, ako i výsledky vyšetrení, sú zaznamenané do systému eCRF a následne vyhodnotené.

V štúdii nie je overovaný nijaký liek. Táto štúdia je výhradne observačná a rozvrh návštev v ambulancii a všetky liečebné režimy sú určené ošetrujúcim lekárom v súlade s bežnou klinickou praxou.

Aktivity projektu

Do štúdie bol zaradený pacient, ktorý spĺňal prijímacie a vyraďovacie kritériá. Zadefinovanú vzorku 1500 pacientov sa podarilo naplniť. Pacientom boli odobrané séra na detekciu protilátok proti HCV. Po uzavretí sérologickej diagnostiky nasleduje zistenie nálezu a jeho zaznamenanie do on-line systému e-CRF.

 • Nábor pacientov: 1. 5. 2015 do 31. 7. 2016
 • Ukončenie zberu údajov: 31. 8. 2016
 • Štatistické spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov: 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
 • Publikovanie výsledkov: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016

Partneri

Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

 • Interná klinika
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura
 • Tr. SNP 1
 • 040 11 Košice
 • petjarc@yahoo.com

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.

 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny
 • LF UPJŠ a UN LP Košice
 • Rastislavova 43
 • 04001 Košice
 • kristian@unlp.sk