Dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu diagnostických postupov a metód v rámci včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení u žien

Implementované

BohusMGA sa v projekte zameriava na výskum dvoch najčastejších onkologických ochorení u žien – rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. Prostredníctvom výskumu týchto oblastí chce priniesť do praxe nové diagnostické metódy s pozitívnym prínosom pre ľudí trpiacich týmito ochoreniami.

„Rakovina krčka maternice a jej prekurzory sú  dobre manažovateľné prostredníctvom cytologického skríningu. Naším cieľom je okrem iného upevniť postavenie metódy Liquid Based Cytológie v skríningovom programe, poukázať na jej nesporné výhody oproti konvenčnej cytológii a počas samotného diagnostického procesu prípadne rozširovať jej spektrum diagnostických možností. To umožní zachytiť prednádorové stavy včas a umožní individualizovať ďalší terapeutický algoritmus u jednotlivých pacientok. Rakovina prsníka je ďalším onkologickým ochorením, ktorého incidencia stúpa a ktoré si napriek značnému pokroku v medicíne stále vyberá svoju krutú daň. Verím, že našou diagnostickou a vedeckovýskumnou činnosťou prispejeme k progresu aj na tomto poli medicíny.“

MUDr. Peter Bohuš, koordinátor projektu

Viac o zámeroch projektu

Rakovina krčka maternice na Slovensku predstavuje závažný medicínsky aj sociálno-spoločenský problém. Ide o druhé najčastejšie nádorové ochorenie u žien s incidenciou približne 500 nových prípadov za rok a úmrtnosťou 200 až 220 žien za rok. Najčastejším typom rakoviny krčka maternice je dlaždicovobunkový (skvamocelulárny) karcinóm, za ním nasleduje cervikálny adenokarcinóm. Ostatné typy zhubných nádorov vyskytujúcich sa na krčku maternice sú výrazne zriedkavejšie.

Rakovina prsníka je najčastejším typom rakoviny u žien v rozvinutých krajinách. Tvorí až 18 % všetkých zhubných nádorových ochorení ženy. V USA v roku 2012 sa zistilo 227 tisíc nových prípadov u žien a 2000 prípadov u mužov. Vekový priemer leží medzi 45. – 50. rokom života, ďalej medzi 60. – 65. rokom života. Príčina vzniku rakoviny prsníka nie je ešte celkom objasnená.

Informácie o projekte

Dátum začatia realizácie projektu: 01. 12. 2013

Dátum skončenia realizácie projektu:  18. 11. 2014

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 3 147  678,95€

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality výskumných aktivít MGA modernizáciou infraštruktúry v oblasti najčastejších onkologických ochorení žien

Špecifický cieľ projektu: Vybavenie MGA prístrojovou technikou na potreby realizácie excelentného výskumu najčastejších onkologických ochorení žien

Miesto realizácie:

  • Novozámocká 67, Nitra
  • Magnezitárska 2/C, Košice

Fáza udržateľnosti

Publicita:

Deň otvorených dverí v Bratislave 2015

Výstupy:

Partneri

Prijímateľ: MEDIREX GROUP ACADEMY

Publicita projektu

Výstupy projektu

labMED 03/15 – V MEDIREX GROUP ACADEMY spúšťame unikátny výskum na Slovensku

Verejné obstarávanie

Aktivity projektu

  • Obstaranie a pilotná prevádzka infraštruktúry
  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť