XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Registrácia
26. septembra 2019
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
Odborný program momentálne pre Vás pripravujeme.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Peter Vereš,(Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP)
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.,(Ústav patologickej anatómie LF SZU, Cytopathos, spol. s r.o.)
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: lucia.veselkova@medirexgroup.sk do 20. 9. 2019.

Registrácia

s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy a súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením, zaškrtnutím poľa* a odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., IČO: 37 986 805, so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom vyhotovenia a použitia prejavov osobnej povahy podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúcich sa mojej osoby a to konkrétne fotografií a audiovizuálneho záznamu vyhotovených na podujatiach organizovaných Spoločnosťou na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia.

viac info

XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
lucia.veselkova@medirexgroup.sk
Tel.: +421 917 772 517

Garant

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

Prílohy

Pozvánka