O nás

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

(ďalej MGA) je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná najmä na oblasť vedy a výskumu, predovšetkým  v biomedicíne, a na podporu vzdelávania.

 

VEDA A VÝSKUM

Výskumné aktivity v MGA sústreďujeme na biomedicínske odbory, ako sú:

  • genetika a epigenetika
  • proteomika
  • metabolomika
  • imunológia
  • cytológia
  • histológia

Ich cieľom je hľadať nové biomarkery, preventívne, diagnostické a terapeutické postupy s potenciálom implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. Vzhľadom na rýchly rozvoj technologickej infraštruktúry a informačno-komunikačných technológií (IKT) si uvedomujeme nevyhnutnosť prepojenia biomedicínskeho výskumu aj s bioinformatikou. V neposlednom rade je pre nás prioritou aj realizácia multidisciplinárneho výskumu v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s biomedicínou.

 

MGA vykonáva biomedicínsky výskum za podmienok stanovených zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie uvedené na tejto stránke majú informatívny charakter a nemôžu byť bez súhlasu MGA ďalej používané či už na vedecké, výskumné alebo súvisiace účely alebo iné účely.

 

CIELE

Naše hlavné ciele sú:

  • Postupnými krokmi vybudovať Centrum excelentného výskumu vo verejnom záujme, zamerané najmä na biomedicínske odbory, v úzkej súčinnosti s bioinformatikou a bioštatistikou, ktoré sa stávajú v dnešnej dobe súčasťou každého biomedicínskeho výskumu. Centrum bude koncentrovať špičkových erudovaných vedcov v rámci Slovenska a pri výskumných úlohách spolupracovať s renomovanými slovenskými akademickými partnermi a vedeckými parkmi.
  • Zapájať sa aj do nadnárodných výskumných projektov a podporiť transfer know-how zahraničných výskumných skupín, akademických inštitúcií aj do výskumných aktivít MGA a budovaného Centra excelentného výskumu, ktoré chceme šíriť v rámci Slovenskej republiky. Výsledkami lokálnych a národných výskumných aktivít chceme prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. S týmto cieľom budujeme partnerstvá aj s renomovanými zahraničnými univerzitami, napr. Universität Heidelberg alebo Charité Universitätsmedizin Berlín.
  • Transformovať výsledky výskumných aktivít do konkrétnych inovatívnych riešení v praxi. Pôjde najmä o návrhy nových postupov v oblasti prevencie, vývoj nových skríningových a diagnostických metód a návrhy nových terapeutických postupov pri onkologických a civilizačných ochoreniach. Našou snahou je, aby boli plošne uplatňované v rámci zdravotníctva Slovenskej republiky v prospech všetkých občanov.

V rámci už realizovaných výskumných projektov, podporených z Operačného programu Výskum a vývoj, sa nám podarilo vybudovať moderné výskumné laboratóriá. Prístup k týmto technológiám je voľný pre všetkých bádateľov a výskumníkov, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme. Prístroje nie je možné využívať na aktivity hospodárskeho charakteru.

Vzhľadom na realizáciu výskumných aktivít, ako aj existenciu modernej výskumnej infraštruktúry, chceme v súlade s princípom verejného záujmu a realizácie našich aktivít na báze verejného prospechu proaktívne informovať o výsledkoch nášho výskumu laickú aj odbornú verejnosť. Súčasne chceme umožniť prístup k našim moderným výskumným laboratóriám všetkým výskumným inštitúciám, výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme.

 

PODPORA VZDELÁVANIA

Vzdelávacie aktivity MGA orientujeme na pregraduálnu edukáciu študentov a postgraduálne vzdelávanie lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie a získavaní nových poznatkov. Viac o našich vzdelávacích aktivitách MGA čítajte tu.

V centre pozornosti MGA je nadväzovanie spolupráce aj so zahraničnými akademickými inštitúciami s cieľom zriadiť výmenné edukačné pobyty najmä v postgraduálnom vzdelávaní v oblasti biomedicíny. Zriadením napr. doktorandských vzdelávacích programov so zahraničnými univerzitami dosiahneme zvýšenie úrovne postgraduálneho vzdelávania v biomedicíne aj transfer knowledge do výskumných aktivít realizovaných MGA, resp. Centrom excelentného biomedicínskeho výskumu.

 

Výročné správy:

 

 

Certifikáty: