BIOMEDIRES

Konzorcium BIOMEDIRES

Centrum excelentného biomedicínskeho výskumu

 

O konzorciu

BIOMEDIRES (Center of Biomedical Research), centrum excelentného biomedicínskeho výskumu, je konzorciom slovenských a zahraničných vedeckovýskumných subjektov. Vzniklo partnerstvom MEDIREX GROUP ACADEMY s prestížnymi univerzitami v Nemecku: Universität Heidelberg, Charité – Universitätsmedizin Berlin a Universitätsklinikum Jena.

Cieľom konzorcia je realizácia medzinárodného biomedicínskeho výskumu zameraného predovšetkým na onkologické ochorenia. Cieľom je identifikovať nové biomarkery využiteľné v skríningu, diagnostike a kontrole liečby vytypovaných onkologických ochorení. Činnosť konzorcia sa sústreďuje na identifikáciu genetických súvislostí a  zmien v genóme súvisiacich s prevenciou a diagnostikou ochorení, ale aj na proteomickú analýzu nových proteínových biomarkerov využiteľných v diagnostike alebo kontrole liečby. V súvislosti s rastúcimi poznatkami z oblasti skríningu a diagnostiky rôznych typov nádorových ochorení sa stáva cieľom konzorcia aj vývoj nových liečebných postupov, vakcín, imunostimulantov s cieľom zefektívniť liečbu týchto ochorení.

Zameranie najmä na onkologické ochorenia je pochopiteľné, pretože tieto ochorenia sú po kardiovaskulárnych druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Počet novodiagnostikovaných pacientov z roka na rok rastie nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Ročne len v našej krajine pribudne 30 000 nových diagnóz rôznych typov rakoviny. Skorý záchyt rakoviny pritom rapídne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. U mužov sa najčastejšie objavuje kolorektálny karcinóm. Ženy postihuje najčastejšie rakovina prsníka a rakovina krčka maternice. Napríklad na rakovinu krčka maternice ročne na Slovensku ochorie 600 a zomrie 200 žien. Hlavnou príčinou úmrtia je pritom neskoré stanovenie diagnózy. Včasný záchyt raných štádií zmien na sliznici krčka maternice a včasné nasadenie terapie môže toto ochorenie úplne vyliečiť.

 

Aktivity

  • Workshopy Biomedires
  • Štúdia Lady Care
  • Inovatívne metódy z oblasti IKT a biomedicínskeho výskumu zameraného na výskum a vývoj poznatkovej bázy na zefektívnenie procesu diagnostiky a manažmentu pacientov s Lynchovým syndrómom

 

MEDIREX GROUP ACADEMY v roku 2014 spolu so zahraničnými partnermi podávala medzinárodný projekt H2020 v oblasti Teaming, ktorý sa zameriaval na tieto témy:

  • Veľkoplošná detekcia génových variácií pomocou nových systémov na analýzu DNA (celoexómové sekvenovanie, WES) a manažment genetických informácií na účely translácie založenej na celoexómovom sekvenovaní v klinickej praxi
  • Výskum vírusovo a epigeneticky indukovaných druhov rakoviny

 

Spolupracujúci akademickí partneri

 

Universität Heidelberg

/Department of Applied Tumor Biology Institute of Pathology/

 

Katedra aplikovanej nádorovej biológie Univerzity Heidelberg skúma molekulárne mechanizmy vzniku nádoru a ich progresiu. V diagnostike pacientov sú vykonávané vysokošpecifické analýzy na molekulárnej úrovni na presnú špecifikáciu a klasifikáciu nádorov. Katedra má niekoľkoročné skúsenosti vo výskume v oblasti molekulárnej biológie, genetiky, ktoré súvisia s novými diagnostickými metódami, výskumom vzniku a pôvodu onkologických ochorení a skúmaním terapeutických možností pri onkologických ochoreniach, o čom svedčia desiatky výskumných projektov.

 

Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD

Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD
Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD

Profesor molekulárnej onkológie a medicínsky riaditeľ oddelenia aplikovanej nádorovej biológie na patologickom inštitúte Univerzity v Heidelbergu svoje vedecké záujmy zameriava na:

  • vírusovú karcinogenézu: onkologické ochorenia indukované HPV, kolorektálny karcinóm,
  • včasnú detekciu a prevenciu onkologických ochorení, terapeutické koncepty,
  • nádorovú imunológiu.

„Partnerstvá typu Biomedires, medzi súkromným a verejným sektorom, sú extrémne dôležité z hľadiska ochrany originálnych inovácií a nápadov a urýchlenia ich rozvoja, čo je obzvlášť výhodné pre samotných pacientov. Takéto partnerstvá sú inovatívne v spôsobe organizácie práce, vďaka ktorej sa do vývoja inovácií zapojí stále viac vedcov a celá sféra sa v určitom zmysle stáva samostatným priemyslom.“

Charité – Universitätsmedizin Berlin

/Campus Mitte and Benjamin Franklin, Gynäkologische Tumorimmunologie/

Centrum sa venuje problematike výskumu príčin vzniku rakoviny krčka maternice a iných onkologických ochorení v súvislosti s epigenetickými zmenami genómu (metylácia DNA a pod.), výskumu nových účinnejších skríningových metód, možnostiam včasnej diagnostiky a liečby tohto ochorenia.

 

Dr. rer. nat. Andreas Kaufmann

Dr. rer. nat. Andreas Kaufmann
Dr. rer. nat. Andreas Kaufmann

Vedúci laboratória nádorovej imunológie na Charité – Universitätsmedizin Berlin je aktívny v translačnej medicíne so zameraním na skríning papilomavírusu, skúmanie metylačných zmien ľudskej DNA a vírusovej DNA s vplyvom na vznik a vývoj onkologických ochorení spôsobených HPV.

„Našou najväčšou misiou je prispieť k liečbe rakoviny. Vyvíjame terapeutické vakcíny, ktoré do istej miery fungujú, ale imunoterapiou nedokážeme liečiť plnohodnotne. Ak sa nám podarí zlepšiť liečbu rakoviny vďaka novým nápadom, bude to obrovský životný úspech.“

 

 

Universitätsklinikum Jena

Vo fakultnej nemocnici s viac ako 200-ročnou históriou pracujú vedci a lekári z 25 krajín sveta. Venujú sa základnému biomedicínskemu výskumu a tiež klinickému výskumu v prepojení na terapeutickú liečbu pacientov.

 

Prof. Dr. rer. nat. Matthias Dürst

Vedúci oddelenia gynekologickej molekulárnej biológie na oddelení gynekológie na University Clinic Jena v Nemecku je priekopníkom vo výskume ľudského papilomavírusu (HPV) a na poli, ako je napr.  objavenie HPV typu 16,  objasnenie imortalizujúceho potenciálnu vysokorizikových (hr) HPV vírusov a systematická charakteristika integrácie HPV-DNA. Jeho laboratórium nedávno identifikovalo charakteristický rys metylácie na triedenie žien s ochorením hrHPV.

 

Workshopy BIOMEDIRES

Vedci konzorcia diskutujú aj na pravidelných workshopoch, na ktorých aktívne riešia smerovanie biomedicínskeho výskumu v rámci konzorcia. V diskusiách nachádzajú nové témy na spoluprácu, vrátane nových smerovaní výskumu do budúcnosti. Vytvárajú pracovné skupiny, navzájom sa inšpirujú a hľadajú spôsoby, ako informácie z pôvodných výskumov využijú na vývoj nových terapeutických a diagnostických metód využiteľných v klinickej praxi. Úvahy spoluprác sú rôzne – od spoločných projektov v oblasti vedy a výskumu, cez prácu so študentmi v oblasti biomedicíny až po vzdelávanie mladých vedeckých pracovníkov.

  • Workshop Biomedires 2015
  • Workshop Biomedires 2016

 

Napísali o nás