Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

MEDIREX GROUP ACADEMY si uvedomuje potrebu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Jedna časť práce je implementovať nové diagnostické metódy a postupy do praxe a druhú, nemenej podstatnú časť, tvorí edukácia zdravotníckych pracovníkov s cieľom správnej indikácie diagnostiky a interpretácie diagnostických výsledkov. Na zabezpečenie takejto edukácie MGA každoročne organizuje niekoľko odborných podujatí na edukáciu lekárov a laboratórnych pracovníkov v rámci odborných seminárov s lokálnou či celoslovenskou pôsobnosťou.

MGA organizuje aj medzinárodné podujatia s účasťou prednášajúcich odborníkov zo zahraničia. Okrem toho sa MGA podieľa na organizovaní predatestačných seminárov/kurzov lekárov v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, na ktorých sú prezentované vybrané diagnostické postupy lekárom z praxe. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory. Viac o aktuálnych odborných podujatiach nájdete v príslušnej sekcii.