Spolupráca s vysokými školami

Spolupracujeme s najlepšími slovenskými univerzitami, aby sme spojením teórie a praxe vychovávali novú generáciu odborných vedeckých pracovníkov v oblasti biomedicíny:

Univerzita J. A. Komenského v Bratislave

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky

MGA je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pričom tie najlepšie MEDIREX GROUP ACADEMY aj finančne odmeňuje. Talentovaným študentom v MGA nielenže vytvárame priestor pri praktickej výuke či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe, ale študentom zaujímajúcim sa o vybrané témy laboratórnej diagnostiky a o vedu a výskum pomáhame v štúdiu aj prostredníctvom štipendia.

Neoddeliteľnou súčasťou takmer každej vedeckovýskumnej aktivity v dnešnej dobe je prepojenie biomedicíny a bioinformatiky. Na Slovensku absentujú erudovaní odborníci práve z tejto oblasti a chýba takisto aj výchova nových mladých odborníkov. Práve preto je našou úlohou rozšírenie spolupráce s akademickými partnermi pri vzdelávaní v tejto oblasti, aby mohla byť bioinformatika prostredníctvom špičkových odborníkov plnohodnotnou súčasťou biomedicínskeho výskumu.

V centre pozornosti MGA je nadväzovanie spolupráce aj so zahraničnými akademickými inštitúciami s cieľom zriadiť výmenné edukačné pobyty najmä v postgraduálnom vzdelávaní v oblasti biomedicíny. Zriadením napr. doktorandských vzdelávacích programov so zahraničnými univerzitami dosiahneme zvýšenie úrovne postgraduálneho vzdelávania v biomedicíne aj transfer Knowledge do výskumných aktivít realizovaných MGA, resp. Centrom excelentného biomedicínskeho výskumu.

 

Štipendium MEDIREX GROUP ACADEMY

Študenti zaujímajúci sa o odbory klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia a lekárska genetika môžu požiadať MGA o štipendium. Toto štipendium im môže byť priznané na príslušný semester na podporu vzdelávania. Pomáha hradiť finančné náklady spojené so štúdiom počas zimného alebo letného semestra v rámci akademického roka, v ktorom je štipendium zverejnené. Viac informácií môžete získať po zaslaní e-mailu na info@medirexgroupacademy.sk.

 

Cena MGA za diplomové práce

Už niekoľko rokov podporujeme výchovu a rast mladých nádejných odborníkov. Každoročne oceňujeme študentov Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a UPJŠ finančným ohodnotením 1000 eur za najlepšie diplomové práce.

PODMIENKY ZÍSKANIA CENY MEDIREX GROUP ACADEMY ZA DIPLOMOVÚ PRÁCU

 

Výučbová základňa klinickej biochémie

MarekovaÚstav lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika spolu s MGA vytvorili v roku 2005 spoločnú výučbovú bázu pre predmet klinická biochémia. V súčasnosti tento predmet absolvujú povinne všetci študenti 5. ročníka lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu 14 hodín prednášok a 14 hodín seminárnych cvičení. Odborníci z laboratórií prednášajú predmet klinická biochémia slovenským aj zahraničným študentom.

„Ohlas na výučbu klinickej biochémie je predovšetkým z radov študentov veľmi pozitívny. Od akademického roka 2015/2016 by sa mali v tomto predmete vzdelávať aj študenti zubného lekárstva. Na žiadosť študentov dokonca uvažujeme aj nad zvýšením počtu hodín klinickej biochémie študentom všeobecného lekárstva. Spolupráca s kolegyňami z klinicko-biochemickej praxe je podnetná a užitočná aj pri výučbe predmetu lekárska biochémia. Traja doktorandi z radov zamestnancov laboratórií úspešne obhájili svoje dizertačné práce v odbore klinická biochémia, čím ústav prispel k zvyšovaniu ich kvalifikačnej úrovne a otvorili sa široké možnosti spolupráce na poli vedeckovýskumných aktivít.“

prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektorka UPJŠ, prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

 

 

Dni otvorených dverí v laboratóriách

Na prezentovanie zaujímavej práce v laboratóriách študentom organizujeme Dni otvorených dverí v najväčších centrálnych laboratóriách v Bratislave a v Košiciach. Pracovníci laboratórií pripravujú pre slovenských i zahraničných študentov zaujímavé prednášky s atraktívnou prehliadkou laboratórií tak, aby mohli študenti prepojiť svoje teoretické poznatky s laboratórnou praxou. Dni otvorených dverí môžu byť inšpiráciou aj pre študentov, ktorí sa zaujímajú o vedeckovýskumné témy v oblasti biomedicíny. Pozrite si fotografie z uplynulých ročníkov:

 

Dni otvorených dverí 2015:

 

 

Dni otvorených dverí 2016:

 

 

 

Ak máte záujem o viac informácií, napíšte na info@medirexgroupacademy.sk.