Projekt APVV

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu (akronym: DIASTEM)

Info o projekte

Diabetes mellitus predstavuje závažné metabolické ochorenie so vysokým výskytom a so stúpajúcou prevalenciou v populácii. Diabetická noha a jej komplikácie, vrátane diabetických vredov patria medzi časté komplikácie pokročilého diabetu. V priebehu života vznikne u asi 15% diabetikov a môže progredovať do vzniku chronických vredov. Napriek pokrokom v diagnostike a liečbe diabetických komplikácií je liečba chronických vredov náročná, nie vždy úspešná a viac ako jedna tretina vedie k potrebe amputácie postihnutých končatín. Súčasné liečebné protokoly odporúčajú štandardnú liečbu diabetických ulcerácií nohy, ukazuje sa však že biologická liečba v kombinácii so štandardnou starostlivosťou vedie k zlepšenému hojeniu diabetických ulcerácií. Liečba diabetickej nohy kmeňovými bunkami je jednou zo sľubných potenciálnych metód. Podľa databázy klinických skúšok odštartovalo, prebieha alebo prebehlo viacero klinických štúdií aplikácie kmeňových buniek u pacientov s diabetes mellitus. Spoločným menovateľom realizovaných štúdií je však aplikácia samostatných kmeňových buniek. Projekt DIASTEM má za cieľ realizovať klinickú štúdiu a posúdiť možnosti využitia terapie kmeňovými bunkami v kombinácii s inými formami biologickej liečby, s použitím larválnej terapie a experimentálnej fágovej terapie. Kým larválna terapia je prípade pokročilého vredu bežne používaná, fágová terapia je menej známa. Zdokumentované sú len niektoré štúdie použitia fágových koktejlov u ľudí pri liečbe kožných infekcií so sľubnými výsledkami. Projekt DIASTEM vychádza z aktuálneho vedeckého poznania v oblasti použitia kmeňových buniek v terapii chorôb. Nadväzuje na klinické štúdie, ktoré boli realizované v poslednom čase a zohľadňuje ich závery. Predpokladáme, že práve synergický efekt viacerých foriem biologickej liečby môže pozitívne ovplyvniť efektivitu a účinnosť liečby a môže mať pozitívne dôsledky pre pacienta.

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

  • overiť možnosti použitia kmeňových buniek (bezpečnosť a účinnosť liečby) v liečbe chronického diabetického vredu v kombinácii s ďalšími liečebnými postupmi s ohľadom na rôzny stupeň poškodenia.

Realizácia cieľov projektu vychádza zo spolupráce medzi klinickými (Nemocničná, a.s.) a vedeckými pracoviskami (Medirex Group Academy, n.o., Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského), ktoré majú bohaté skúsenosti s diagnostikou a terapiou pacientov s komplikáciami diabetu a s realizáciou vedeckých projektov podobného zamerania.

Celkové finančné prostriedky na projekt poskytnuté Agentúrou a podporu výskumu a vývoja: 249 868,- EUR

 

Vedľajším cieľom projektu je:

  • príprava odporúčaní pre liečbu diabetického vredu v súlade s novými poznatkami a experimentálnymi metodikami
  • navrhnutie novej metodiky monitoringu procesu hojenia na báze metagenomických analýz a pomocou nich doplniť klinický obraz pri monitoringu priebehu liečby u pacientov. Budeme tak schopní detailne a objektívne popísať zmeny mikrobiálneho prostredia rany vplyvom rozdielnych prístupov pri terapii.
  • charakterizácia použitých fágových koktejlových prípravkov pomocou celogenómovej analýzy.

Zodpovedný riešiteľ

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Riaditeľ MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

pavol.janega@medirexgroupacademy.sk

+421 2 2082 9111

 

Výstupy:

Partneri

Na projekte sa podieľajú:

  • MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. ako „Žiadateľská organizácia“
  • Nemocničná a.s. a Vedecký park Univerzity Komenského ako „Riešiteľské organizácie“