Vzdelávanie

VZDELÁVANÍM K PODPORE TALENTOV

 

Vzdelávacie aktivity MGA orientujeme na pregraduálnu edukáciu študentov a postgraduálne vzdelávanie lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie a získavaní nových poznatkov.

V MGA sme je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pričom tie najlepšie MEDIREX GROUP ACADEMY aj finančne odmeňuje. Talentovaným študentom v MGA nielenže vytvárame priestor pri praktickej výuke či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe, ale študentom zaujímajúcim sa o vybrané témy laboratórnej diagnostiky a o vedu a výskum pomáhame v štúdiu aj prostredníctvom štipendia.

Uvedomujeme si aj potrebu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. Jedna časť práce je implementovať nové diagnostické metódy a postupy do praxe a druhú, nemenej podstatnú časť, tvorí edukácia zdravotníckych pracovníkov s cieľom správnej indikácie diagnostiky a interpretácie diagnostických výsledkov. Na zabezpečenie takejto edukácie MGA každoročne organizuje niekoľko odborných podujatí na edukáciu lekárov a laboratórnych pracovníkov v rámci odborných seminárov s lokálnou či celoslovenskou pôsobnosťou. MGA organizuje aj medzinárodné podujatia s účasťou prednášajúcich odborníkov zo zahraničia. Okrem toho sa MGA podieľa na organizovaní predatestačných seminárov/kurzov lekárov v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, na ktorých sú prezentované vybrané diagnostické postupy lekárom z praxe. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory. Viac o aktuálnych odborných podujatiach nájdete tu.

Pracovníkov v zdravotníctve vzdelávame aj prostredníctvom odborných publikácií, ktorých je MGA vydavateľom – Newslab a labMED.