Verejná výzva na poskytnutie finančnej podpory v oblasti biomedicínskeho výskumu, vývoja a vzdelávania

MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o. (ďalej len „MGA“) je vedecko-výskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorá sa zameriava na realizáciu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny vo verejnom záujme a s tým súvisiacou podporou vzdelávania.

 

MGA týmto verejne vyzýva potenciálnych investorov – darcov (ďalej len „Darca“) na poskytnutie finančnej podpory v podobe finančného daru na účely rozvíjania súčasných i budúcich vedecko-výskumných, vývojových a vzdelávacích aktivít patriacich do pôsobnosti MGA (ďalej len „Dar“), a to za podmienok uvedených v tejto verejnej výzve.

 

Pôsobenie MGA:

Dlhodobým strategickým cieľom MGA je najmä biomedicínsky výskum a vývoj v oblasti  genetiky, proteomiky, metabolomiky, imunológie a cytológie, ako aj implementácia návrhov nových postupov v oblasti prevencie onkologických a civilizačných ochorení, skríningových, diagnostických a terapeutických metód. Za účelom zdokonalenia výskumných aktivít MGA vybudovala moderné genetické, histologické a proteomické laboratóriá v Bratislave, Košiciach a v Nitre, pričom v budúcnosti plánuje dobudovanie strategickej infraštruktúry výskumného laboratória národného významu.

MGA vykonáva aj vzdelávacie aktivity v spolupráci s viacerými univerzitami, pričom sa orientuje na pregraduálnu a postgraduálnu edukáciu študentov, lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie.

V budúcnosti sa MGA plánuje zapojiť do nadnárodných výskumných projektov a tým prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. Súčasťou nadnárodných aktivít bude súčasne aj vytváranie nových partnerstiev s renomovanými zahraničnými akademickými partnermi ako sú univerzity v SRN, Francúzsku, Veľkej Británii a pod.

 

Použitie Daru:

MGA použije Dar výlučne na podporu a rozvoj verejnoprospešných služieb patriacich do jej pôsobnosti, resp. na  účel uvedený v písomnej darovacej zmluve, pričom Darca je oprávnený požadovať od MGA doklady preukazujúce použitie Daru na tento účel.

 

Podmienky poskytnutie Daru:

MGA žiada Darcov, aby Darca bol výlučným vlastníkom Daru.

Darca poskytuje MGA Dar dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a MGA tento Dar prijíma.

Táto výzva nie je verejnou zbierkou podľa zákona 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov, a preto sa práva a povinnosti Darcu a MGA riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. MGA sa zaväzuje vyhotoviť písomnú darovaciu zmluvu týkajúcu sa poskytnutia Daru len na základe požiadavky Darcu zaslanej emailom na: info@medirexgroupacademy.sk.

Poskytnutý Dar sa považuje za príjem MGA v súlade s príslušnými právnymi predpismi a je súčasťou jej účtovníctva.

 

Spôsob poskytnutia Daru:

Darca je oprávnený poskytnúť MGA Dar nasledovným spôsobom:

  • bankovým prevodom na účet MGA vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu IBAN: SK09 1111 0000 0010 4093 1007, s uvedením poznámky, že ide o Dar na základe tejto verejnej výzvy, alebo
  • osobne do pokladne MGA na adrese Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, kontaktná osoba: MUDr. Pavol Janega.