Vedecká Rada

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prvý prodekan LF UK pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a pre zastupovanie dekana LF UK, a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Na LF UK v Bratislave pôsobí aj ako predseda skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva, garant pre výučbu internej propedeutiky a internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo, garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia. Tiež je členom Akademického senátu a Vedeckej rady LF UK v Bratislave, skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica, Vnitřní Lékařství, Americkej osteologickej spoločnosti, Americkej aj Európskej endokrinologickej spoločnosti, prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), kde je aj prvým viceprezidentom. Je čestným členom České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkeně, Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Společnosti pro metabolicé oněmocnení skeletu České lékařské společnosti J.E. Purkyně a iných. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania ako napr. Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013, Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy, Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010 a iné.

 

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., 

Pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie. V roku 2018 habilitovala v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s témou „Využitie molekulových metód v laboratórnej medicíne“. Okrem svojich pedagogických a vedecko výskumných aktivít na Lekárskej fakulte UPJŠ, pôsobila (2014- 2015) na post doktorandskej pozícií University of Oxford, Sir Wiliam Dunn School of Pathology,  kde sa zaoberala témou Gene silencingu a Analýzou transkripčnej aktivity chromatínu v Erbb2 amplikóne. V rokoch 2007 – 2009 pôsobila ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. V roku 2012 absolvovala študijný pobyt v Laboratóriu biológie nádorovej bunky, Ústav biochémie a experimentálni onkológie, Univerzita Karlova, 1. Lekárska fakulta v Prahe. na  Je autorka či spoluautorka viac ako 59 pôvodných vedeckých prác (35 v karentových časopisoch a databázach evidovaných vo Web of Science alebo Scopus), učebníc, monografii a VŠ skrípt, má viac ako 119 zdokumentovaných ohlasov vo WofSc. (HI=8). V minulosti bola riešiteľkou VEGA, EPA, FEBS a Erasmus projektov. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA 1/0620/19: Využitie inovatívnych molekulovo biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria. Venuje sa analýze kódujúcich a nekódujúcich RNA pri gynekologických malignitách a neplodnosti.

 

RNDr. Gabriel Minárik, PhD., molekulárny biológPre kariéru vedca sa rozhodol už po absolvovaní štúdia odboru molekulová biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako vedecký pracovník Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Svoje vedecké skúsenosti zbieral spoluprácou na výskumných projektoch aj na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Virologickom ústave SAV a aj na II. Detskej klinike DFNsP v Bratislave. Dnes svoju vedeckú činnosť zameriava najmä na výskum v oblasti analýzy DNA/RNA vzoriek s aplikáciou v molekulárno-genetickej diagnostike dedičných a nádorových ochorení, neinvazívnej prenatálnej diagnostike, analýze forenzných vzoriek a ľudského mikrobiómu. Zároveň sa venuje zavedeniu a využitiu sekvenovania novej generácie v klinickej praxi.

Je členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a European Society of Human Genetics. Výsledky jeho vedeckovýskumnej práce sú zaznamenané v množstve publikovaných štúdií a vedeckých článkov.

 

 

 

Mgr. Peter Baráth, PhD., vedecký pracovník, MGA

Mgr. Peter Baráth, PhD., pôsobí v MGA ako vedecký pracovník v oblasti biochémie a proteomiky. V rámci Chemického ústavu SAV sa špecializuje na výskum v oblasti glykoproteomiky.

Po absolvovaní štúdia biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave si rozširoval svoje vedomosti a vedecké skúsenosti účasťou na projektoch na univerzitách vo Švédsku a vo Francúzsku. Následne sa venoval vede a výskumu na Ústave experimentálnej onkológie  SAV, kde za projekt výskumu promotéra ľudského ANT2 génu získal aj čestné uznanie. Skúsenosti zo zahraničia následne rozvinul na Neuroimunologickom ústave SAV pri skúmaní Alzheimerovej choroby za použitia proteomických prístupov . 

Popri svojej vedeckej práci sa venuje aj vedeniu diplomantov a doktorandov. Je aktívny v publikačnej činnosti, ktorá má vysoký citačný ohlas.

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., patológ

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., sa venuje patológii niekoľko desiatok rokov. Po ukončení štúdia medicíny sa špecializoval v odbore patologická anatómia. Praktické skúsenosti získaval nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Istý čas sa venoval výskumu vo Francúzsku, neskôr vyučoval a pokračoval aj vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v Alabame v Spojených štátoch amerických.

Ako zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je dnes jedným z popredných špecialistov v patológii. Prednášaním vedného odboru patologická anatómia sa snaží študentom medicíny priblížiť význam bioptickej diagnostiky, ktorá tvorí prevažnú časť práce patológa, je alfou a omegou určenie charakteru a prognózy choroby a naordinovania správnej liečby.

Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc. – vedúci Oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecene.

(h-index 39, 204/4452 publikácií/citácií, i10-index 94)
Odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky. Pôsobil ako vedúci oddelenia genetiky na Semmelweis Univerzite v Budapešti; na Oddelení medicínskej genetiky na University of Helsinki Central Hospital a ako Visiting Fogarthy Fellow v National Institute of Health, Bethesda, MD, USA. Členom mnohých odborných spoločností, vrátane Hungarian Gynecology society, The American Association for Clinical Chemistry, The New York Academy of Sciences, Hungarian Human Genetic Society, European Society of Human Genetics, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaec.
Bol prezidentom a zakladateľom konferencií Central-Eastern European Congress on Free Nucleic Acids in Prenatal Diagnosis, ktoré sa konali aj v SR pričom od druhého je vice-prezidentom. Bol recenzentov v renomovaných žurnáloch ako The Lancet; Human Genetics, BioTechniques, Clinical Microbiology and Infectious Diseases, či BMJ. V roku 1995 získal cenu E. Strandjord Young Investigators Award from the Association of Clinical Laboratory Physicians and Scientists (USA) a v roku 2006 prestížne ocenenie od Maďarskej lekárkej spoločnosti. V projekte bude zodpovedný za spolukoordináciu experimentálneho výskumu, konzultácie pri vyhodnocovaní výsledkov a diseminácií výsledkov.

 

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. – špecialista v odbore Biochémia, pôsobí na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ vo funkcii zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť

V rámci svojej pedagogickej praxe sa podieľa na príprave a vedení prednášok, seminárov a praktických cvičení realizovaných Ústavom lekárskej a klinickej biochémie. Je školiteľom diplomových a dizertačných prác a členom komisie pre štátne skúšky. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval štruktúre a stabilite biomakromolekúl, mitochondriálnym a hémovým proteínom. Absolvoval niekoľkomesačný postdoktorálny študijný pobyt na Ústave biochémie a bunkovej biológie na Rice University v Houstone (USA), v rámci ktorého participoval na štúdiu mechanizmu translokácie protónov terminálnymi oxidázami, ktorý ostáva naďalej kľúčovým problémom molekulárnej bioenergetiky.  Je autorom a spoluautorom viacerých originálnych vedeckých publikácií, autorom a spoluautorom monografií, skrípt a učebných textov. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre klinickú biochémiu.

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína, kancelárVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA"

(h-index 32, 372/4484 publikácií/citácií Scopus)
Univerzity Karlovy v Prahe, vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Jeho hlavné výskumné záujmy zahŕňajú oxidačný stres, pokročilé koncové produkty glykácie (AGE), experimentálnu nefrológiu, nádorové markery a laboratórne riadenie a akreditáciu. Spoluautor 71 kníh. Je členom viacerých vedeckých spoločností vrátane Českej lekárskej akadémie a českej učenej spoločnosti a pôsobí v radách vrátane výkonnej rady EFLM a výboru pre konferencie a kongresy Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Je členom Vedeckej komisie pre zdravie (SPH) Európskej komisie.