Vedecká Rada

MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ MGA

MUDr. Pavol Janega, PhD., je od septembra 2016 riaditeľom vedeckovýskumnej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.  Vo svojej novej funkcii využíva aj skúsenosti, ktoré získal ako vedecký pracovník v MGA od roku 2014.

Po štúdiu všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa zameral na odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo. Ten ho zaviedol k práci na Ústave patologickej anatómie LF UK  a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave, kde sa podieľal na realizácii množstva vedeckovýskumných projektov.

Bol súčasťou významných projektov zameraných na nové trendy v diagnostike chorôb štítnej žľazy, ako aj civilizačných chorôb. Venoval sa štúdiu experimentálnej neurodegenerácie. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt prispel k vybudovaniu centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Je autorom alebo spoluautorom mnohých publikácií a vedeckých článkov a ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK prednáša na verejnej vysokej škole.

 

RNDr. Gabriel Minárik, PhD., molekulárny biológ

Pre kariéru vedca sa rozhodol už po absolvovaní štúdia odboru molekulová biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako vedecký pracovník Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Svoje vedecké skúsenosti zbieral spoluprácou na výskumných projektoch aj na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Virologickom ústave SAV a aj na II. Detskej klinike DFNsP v Bratislave. Dnes svoju vedeckú činnosť zameriava najmä na výskum v oblasti analýzy DNA/RNA vzoriek s aplikáciou v molekulárno-genetickej diagnostike dedičných a nádorových ochorení, neinvazívnej prenatálnej diagnostike, analýze forenzných vzoriek a ľudského mikrobiómu. Zároveň sa venuje zavedeniu a využitiu sekvenovania novej generácie v klinickej praxi.

Je členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky a European Society of Human Genetics. Výsledky jeho vedeckovýskumnej práce sú zaznamenané v množstve publikovaných štúdií a vedeckých článkov.

 

Mgr. Peter Baráth, PhD., vedecký pracovník, MGA

Mgr. Peter Baráth, PhD., pôsobí v MGA ako vedecký pracovník v oblasti biochémie a proteomiky. V rámci Chemického ústavu SAV sa špecializuje na výskum v oblasti glykoproteomiky.

Po absolvovaní štúdia biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave si rozširoval svoje vedomosti a vedecké skúsenosti účasťou na projektoch na univerzitách vo Švédsku a vo Francúzsku. Následne sa venoval vede a výskumu na Ústave experimentálnej onkológie  SAV, kde za projekt výskumu promotéra ľudského ANT2 génu získal aj čestné uznanie. Skúsenosti zo zahraničia následne rozvinul na Neuroimunologickom ústave SAV pri skúmaní Alzheimerovej choroby za použitia proteomických prístupov . 

Popri svojej vedeckej práci sa venuje aj vedeniu diplomantov a doktorandov. Je aktívny v publikačnej činnosti, ktorá má vysoký citačný ohlas.

 

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., patológ

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., sa venuje patológii niekoľko desiatok rokov. Po ukončení štúdia medicíny sa špecializoval v odbore patologická anatómia. Praktické skúsenosti získaval nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Istý čas sa venoval výskumu vo Francúzsku, neskôr vyučoval a pokračoval aj vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v Alabame v Spojených štátoch amerických.

Ako zástupca prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je dnes jedným z popredných špecialistov v patológii. Prednášaním vedného odboru patologická anatómia sa snaží študentom medicíny priblížiť význam bioptickej diagnostiky, ktorá tvorí prevažnú časť práce patológa, je alfou a omegou určenie charakteru a prognózy choroby a naordinovania správnej liečby.

 

Assoc. Prof. Dr. Bálint Nagy D.Sc. – vedúci Oddelenia humánnej genetiky na Univerzite v Debrecene.

(h-index 30, 161/2636 publikácií/citácií Scopus)
Odborníkom svetového významu v oblasti humánnej genetiky a genetickej diagnostiky. Pôsobil ako vedúci oddelenia genetiky na Semmelweis Univerzite v Budapešti; na Oddelení medicínskej genetiky na University of Helsinki Central Hospital a ako Visiting Fogarthy Fellow v National Institute of Health, Bethesda, MD, USA. Členom mnohých odborných spoločností, vrátane Hungarian Gynecology society, The American Association for Clinical Chemistry, The New York Academy of Sciences, Hungarian Human Genetic Society, European Society of Human Genetics, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaec.
Bol prezidentom a zakladateľom konferencií Central-Eastern European Congress on Free Nucleic Acids in Prenatal Diagnosis, ktoré sa konali aj v SR pričom od druhého je vice-prezidentom. Bol recenzentov v renomovaných žurnáloch ako The Lancet; Human Genetics, BioTechniques, Clinical Microbiology and Infectious Diseases, či BMJ. V roku 1995 získal cenu E. Strandjord Young Investigators Award from the Association of Clinical Laboratory Physicians and Scientists (USA) a v roku 2006 prestížne ocenenie od Maďarskej lekárkej spoločnosti. V projekte bude zodpovedný za spolukoordináciu experimentálneho výskumu, konzultácie pri vyhodnocovaní výsledkov a diseminácií výsledkov.

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  český chemik a profesor v odbore biochémia, klinická chémia a laboratórna medicína, kancelár

(h-index 32, 372/4484 publikácií/citácií Scopus)

Univerzity Karlovy v Prahe, vedúci Ústavu lekárskej biochémie a laboratórnej medicíny 1. lekárskej fakulty a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Jeho hlavné výskumné záujmy zahŕňajú oxidačný stres, pokročilé koncové produkty glykácie (AGE), experimentálnu nefrológiu, nádorové markery a laboratórne riadenie a akreditáciu. Spoluautor 71 kníh. Je členom viacerých vedeckých spoločností vrátane Českej lekárskej akadémie a českej učenej spoločnosti a pôsobí v radách vrátane výkonnej rady EFLM a výboru pre konferencie a kongresy Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Je členom Vedeckej komisie pre zdravie (SPH) Európskej komisie.