Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu

Nezisková organizácia MGA je súčasťou konzorcia partnerov, ktorí spoločne realizujú biomedicínsky výskum. Ten sa zameriava na identifikáciu takých biologických determinantov, ktoré môžu viesť k zvýšeniu efektivity diagnostiky, prognostiky a liečby závažných ochorení. Skupinou ochorení, na ktoré sa náš výskum v súčasnosti zameriava, sú aj závažné ochorenia pečene. V tejto oblasti sa zameriavame na výskum ochorení pečene spôsobených vírusom hepatitídy typu C (HCV) a venujeme sa tiež aj veľmi aktuálnemu výskumu nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD), ktorej prevalencia a najmä zastúpenie v rámci závažných ochorení pečene v posledných rokoch prudko narástlo (prevalencia v rôznych krajinách dosahuje až 30 %). Obe ochorenia sú bez adekvátnej liečby spojené so závažnými zdravotnými komplikáciami, ktoré sú výsledkom uvedených ochorení pečene a vedú k rozvoju steatohepatitídy (zápalu pečene), cirhózy (zjazvenia pečene),  či dokonca hepatocelulárneho karcinómu alebo úplného zlyhania pečene, ktorého definitívnou terapiou je len transplantácia pečene. Kým v prípade HCV spôsobených závažných zdravotných komplikácií sa v posledných rokoch podarilo vďaka dostupnosti nových cielených liečiv dosiahnuť výrazné zvýšenie úspešnosti liečby ochorenia v akútnej fáze u prakticky všetkých skupín pacientov, v prípade NAFLD asociovaných zdravotných komplikácií je trend opačný. Napr. v USA sa pri klesajúcej prevalencii HCV infekcií od roku 2001 do roku 2009 zvýšila prevalencia steatohepatitídy z 1,2 % až na 9,7 %, pričom sa predpokladá, že je to predovšetkým spôsobené zvýšením prevalencie NAFLD v bežnej populácii.

V rámci projektu „Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu“ sa zameriavame na zisk výskumne relevantných vzoriek, vytvorenie na Slovensku unikátnej biobanky  vzoriek, charakterizáciu infikovanosti populácie vírusom hepatitídy C (HCV), monitoring genetického statusu samotného vírusu, ako u naivných, tak aj už predtým liečených pacientov s ohľadom na populačné špecifiká výskytu rôznych subtypov vírusu, a detailnú charakterizáciu kandidátnych diagnosticky a prognosticky relevantných genetických a negenetických markerov identifikovateľných u pacientov.  Zároveň v súvislosti s vysokou prevalenciou nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD), ktorá ako najčastejšie ochorenie pečene vôbec súvisí so zmenami životného štýlu vo vyspelých krajinách sveta, sa bude navyše realizovať dlhodobá štúdia zameraná na sledovanie dôležitých klinických parametrov umožňujúcich optimalizáciu klinickej aj neklinickej terapie a s tým súvisiaci potenciálny mentoring pacientov. V rámci projektu bude okrem unikátnej biobanky vytvorený multidisciplinárny tím odborníkov a realizovaný výskumný zámer, zohľadňujúci najaktuálnejšie výsledky dostupné vo vedeckých publikáciách, pričom sa budú využívať ako zaužívané, tak aj najmodernejšie klinické a laboratórne vyšetrenia zamerané na detailnú charakterizáciu stavu pacientov pred liečbou, počas liečby, resp. po liečbe modernými antivirotikami.

Úlohou MGA bude zabezpečenie klinických štúdií zameraných na zber vzoriek pre všetky výskumné úlohy, vytvorenie funkčnej biobanky DNA vzoriek pacientov s HCV a NAFLD, ako aj vzoriek spadajúcich do kontrolnej skupiny, realizácia základných aj špeciálnych biochemických, imunologických, genetických a proteomických analýz.

RNDr. Gabriel Minárik, PhD., koordinátor projektu

 

Viac o zámeroch projektu

Výskumno-vývojové aktivity predkladaného projektu sú založené na troch pilieroch:

 1. Aplikácia moderných IT technológií a oblasť individualizovaného liečebného algoritmu – tvorený vývojom IT nástrojov na zber, triedenie, priebežné štatistické vyhodnocovanie klinických informácií o pacientoch zaradených do štúdie, sledovanie vybraných klinických informácií o pacientoch v reálnom čase s  klinickým hodnotením získaných údajov a ich potenciálnym využitím na účely monitoringu zdravotného stavu pacientov a prípadne ich následného mentoringu.
 2. Biomedicínsky pilier – zameraný na získanie kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií o markeroch prítomnosti, priebehu ochorenia a zdravotného stavu analyzovaných pacientov s využitím biochemických, imunologických, genetických a proteomických analýz s ambíciou identifikovať potenciálne nové biomarkery, využiteľné v diagnostike, prognostike a hodnotení efektivity terapie, resp. priebehu ochorenia.
 3. Bioinformatický a bioštatistický pilier – jeho výsledkom bude priebežné a finálne bioštatistické spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov s potenciálnou identifikáciou nových korelácií medzi analyzovanými parametrami a fenotypovými prejavmi ochorenia, vrátane hodnotenia efektivity použitej terapie.

Info o projekte

Dátum začatia realizácie projektu: 01. 07. 2017

Dátum skončenia realizácie projektu:  30. 09. 2022

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 7 189 785,85 €

ITMS2014: 313011C070

Cieľ projektu: Zlepšenie diagnostiky, terapie a kvality života pacientov.

Miesto realizácie projektu:

 • Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • Bratislava – mestská časť Karlova Ves
 • Žilina
 • Košice – mestská časť Ťahanovce
 • Košice – mestská časť Juh
 • Nitra

Aktivity projektu

 • Priemyselný výskum efektívneho manažmentu pacientov v rámci biomedicínskych štúdií (prijímateľ)
 • Vývoj prototypu softvérovej aplikácie pre manažment pacienta v biomedicínskych štúdiách (prijímateľ)
 • Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť priemyselný výskum (partner 3)
 • Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť experimentálny vývoj (partner 3)
 • Výskum a vývoj v oblasti interných a externých faktorov chronickej hepatitídy typu C (partner 2)
 • Výskum v oblasti detekcie vírusovo-špecifických molekúl a diagnostiky akútnej a chronickej HCV infekcie (partner 4)
 • Bioinformatický a bioštatistický výskum a vývoj (partner 1)

Zmluvy

Zmluva o NFP

Partneri

Prijímateľ: Realtime s.r.o.

Partneri:

 • Centrum vedecko-technických informácií SR (partner 1)
 • MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. (partner 2)
 • PREEM a.s. (partner 3)
 • Univerzita Komenského v Bratislave (partner 4)