Dobudovanie multidisciplinárneho centra pre biomedicínsky výskum – Biomedires

Implementované

Získavanie nových poznatkov vzniku a priebehu chorôb je dôležitým krokom na ich včasnejšie rozpoznanie a úspešnú liečbu. Biomedicínsky výskum zabezpečuje implementáciu poznatkov modernej vedy a je kľúčovým na znižovanie morbidity a mortality na závažné ochorenia, podporu zdravia ľudí a zlepšenie kvality ich života. Riešený projekt sa sústredil na podporu biomedicínskeho výskumu na Slovensku v kontexte multidisciplinárneho prístupu s podporou širokej kooperácie výskumných inštitúcií v európskom výskumnom priestore a na prenose poznatkov do praxe.

janega„Žijeme v dobe rýchleho objavovania nových poznatkov o príčinách a správaní sa chorôb. V súčasnosti už nestačí len chorobu pomenovať. Každý pacient je jedinečný. Choroba má u každého iný priebeh. Môže vyžadovať inú liečbu. Čoraz viac hovoríme o potrebe personalizovanej medicíny a cielenej liečby. Na tento účel je potrebná úzka spolupráca lekárov a adekvátne vybavených a pripravených výskumných inštitúcií. Riešenie projektu pomohlo technicky dobudovať takéto výskumné centrum a vytvorilo nám adekvátne podmienky na prácu, ktorá v budúcnosti prinesie výsledky v prospech pacientov.“

MUDr. Pavol Janega, PhD., koordinátor projektu

Viac o zámeroch projektu

Hlavnou prioritou projektu je oblasť onkologických chorôb. Tie predstavujú závažný medicínsky aj sociálno-spoločenský problém. Aj keď poznáme mnohé predisponujúce faktory, etiológia ich vzniku a faktory ovplyvňujúce ich progresiu nie sú vždy úplne známe. Malígne nádorové choroby sú vo všeobecnosti považované za chorobu génov. Ich príčinou je hromadenie zmien genetického materiálu v dôsledku mutácií, ktoré sa v bunkách akumulujú. V dôsledku genetických zmien bunky menia svoje vlastnosti, začínajú sa nekontrolovateľne množiť, organizmus nemá schopnosť regulácie ich rastu. Ten sa stáva autonómny a nekontrolovateľný. Akumuláciou ďalších zmien získava nádor schopnosť šírenia sa a vzniku metastáz. Zmenami zloženia bunkového povrchu sa stáva neviditeľný pre imunitný systém a uniká jeho kontrolnej aktivite. Bez ohľadu na príčiny vzniká v nádorových bunkách veľké množstvo rôznych druhov aberácií na genetickej úrovni a zmien zloženia proteínov. Voľba správnej a účinnej identifikácie týchto zmien použitím vhodných genetických a proteomických laboratórnych vyšetrovacích metód vo významnej miere prispieva ku skorej diagnostike neoplastického procesu a následne napomáha pri odhade diagnózy, prognózy a liečby onkologického pacienta.

Riešením projektu sa v spolupráci s ostatnými partnermi podarilo vytvoriť multidisciplinárne vedecké pracovisko so špičkovým technickým vybavením zameraným na výskum v oblasti biomedicíny, včasnú diagnostiku závažných ochorení a na hľadanie nových potenciálnych diagnostických, prognostických a terapeutických markerov. Vytvorené biomedicínske pracovisko vzniklo na úrovni porovnateľnej s  renomovanými medzinárodnými organizáciami výskumu a vývoja a má potenciál prispieť k úspešnému výskumu tak nádorových, ako aj nenádorových chorôb v budúcnosti. Bol vytvorený základ medzinárodného konzorcia výskumných skupín, ktoré sa v súčasnosti podieľa na príprave následných výskumných projektov a na ich úspešnom riešení.

Informácie o projekte

Dátum začatia realizácie projektu: 26. 10. 2015

Dátum skončenia realizácie projektu:  31. 12. 2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 5 076 098,17 €

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry na realizáciu špičkového výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny

Vybudovanie centra excelentného medzinárodného biomedicínskeho výskumu BIOMEDIRES s implementáciou know-how zahraničných výskumných partnerov so zameraním na oblasti výskumu:

 • genetika,
 • cytológia a histológia,
 • epidemiológia,
 • bioinformatika,
 • proteomika,
 • aparatúra na výrobu sklom potiahnutých drôtov.

Špecifický cieľ projektu: Vybudovanie modernej výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti v oblasti biomedicíny.

Popis projektu:

Dobudovanie výskumnej infraštruktúry v oblasti výskumu rakoviny na najvyššej vedeckej úrovni s dôrazom na aplikáciu vedeckých zistení v praxi (ukončenie realizácie projektu 31. 12. 2015).

Projekt Biomedires prebieha v zmodernizovaných laboratóriách vďaka nižšie uvedeným prístrojom. Prístup k týmto technológiám je voľný pre všetkých bádateľov a výskumníkov, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme.

Prístroje nie je možné využívať na aktivity hospodárskeho charakteru.

V prípade záujmu o nezávislý biomedicínsky výskum na uvedených technológiách napíšte na info@medirexgroupacademy.sk.

Miesta realizácie projektu:

 • Novozámocká 67, Nitra
 • Magnezitárska 2/C, Košice
 • Letná 3, Košice

Fáza udržateľnosti

Plánované aktivity v období 2016 – 2020:

 1. Vybudovanie medzinárodného konzorcia renomovaných výskumných skupín z Nemecka (napríklad University of Heidelberg) a Slovenska (napríklad Univerzita Komenského v Bratislave) s rozsiahlymi skúsenosťami s transferom výsledkov výskumu a vývoja do praxe (do septembra 2016)
 2. Zadefinovanie podrobného výskumno-vývojového plánu a jednotlivých čiastkových výskumno-vývojových aktivít na roky 2016 – 2020 (do septembra 2016).
 3. Realizácia výskumno-vývojových aktivít v horizonte do roku 2020 – príklady tém, ktorým sa chceme venovať:
 • výskum a vývoj v oblasti zlepšenia postupov v nádorovej diagnostike, ako aj metód monitoringu nádorov počas liečby,
 • výskum a vývoj v oblasti identifikácie nových biomarkerov s diagnostickou, prognostickou a terapeutickou hodnotou,
 • realizácia inovatívnych výskumno-vývojových aktivít v oblasti moderných magnetických materiálov a ich aplikácií v medicíne (a sekundárne v súlade s RIS3 s potenciálom využiteľnosti v elektrotechnike v automobilovom, strojárenskom a stavebnom priemysle),
 • výskum a vývoj miniatúrnych senzorov a aktuátorov, ktorých rozmery umožňujú ich inkorporáciu do vnútra rozličných materiálov, častí ľudského tela, bez zmeny ich mechanických vlastností resp. bez ovplyvňovania ich mechanických či biologických funkcií, výskum využiteľnosti nových materiálov v oblasti zdravotníctva, ktoré by mali produkovať IT a elektrotechnický priemysel.

Výstupy projektu

Partneri

Prijímateľ: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Vedecký tím:

 • RNDr. Gabriel Minárik,
 • Mgr. Peter Baráth, PhD.,
 • MUDr. Pavol Janega, PhD.,
 • prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.,
 • MUDr. Zuzana Čierna, PhD.,
 • Ing. Rudolf Sabol, PhD.

Spolupracujúce  zahraničné vedecké osobnosti:

 • Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD – Profesor molekulárnej onkológie a mikrobiológie University of Heidelberg, riaditeľ Katedry aplikovanej nádorovej biológie.
 • PD Dr. rer. nat. Andreas Kaufmann, Vedúci laboratória nádorovej imunológie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
 • Priv.-Doz. Dr. med. Hans Ikenberg, Partner spoločnosti CytoMol, ktorý získal viaceré certifikácie v oblasti gynekológie a pôrodníctva.
 • Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Dürst, Vedúci oddelenia gynekologickej molekulárnej biológie na oddelení gynekológie na University Clinic Jena, Nemecko
 • Dr. rer. nat. Alfred Hansel, Študoval biológiu na Friedrich-Alexander univerzity v Erlangene a získal titul PhD. v odbore mikrobiológia vo Freiburgu.

Aktivity projektu

Spustenie odbornej aktivity budovanie infraštruktúry: 26. 10. 2015

Ukončenie odbornej aktivity budovanie infraštruktúry: 31. 12. 2015

Skúšobná prevádzka výskumnej infraštruktúry a jej príprava na realizáciu výskumno-vývojových aktivít: od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

Networking so zahraničnými a domácimi partnermi pre pripravované výskumné aktivity: od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

Zahájenie výskumno-vývojových aktivít: od 1. 10. 2016