Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

Info o projekte

  

 

 

 

EÚ fond    

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy 

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Kód projektu v ITMS2014+   

313011W428

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Sídlo    

Jána Bottu 2, 91701 Trnava

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:    

6 278 201,09 EUR

Obdobie realizácie projektu:

01/2019 – 06/2023

Miesto realizácie projektu:   

SR/Banskobystrický kraj/Banská Bystrica

SR/Nitriansky kraj/Nitra

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Staré Mesto

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Ciele projektu

Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja.

 • Projekt je založený na multidisciplinárnom prístupe pri analýze potenciálnych markerov nádoru endometria. Know-how MGA aj jeho partnerov je predpokladom pre úspešnú integráciu tak klinických, histomorfologických, imunohistochemických, genetických, genomických, proteomických ako aj glykomických analýz. V projekte taktiež využívame nové prístupy na báze inovatívnych biotechnológií (biosenzory). Pomocou nich predpokladáme zavedenie jednoduchej metódy na analýzu zloženia mikroprostredia pomocou zmien tlaku intersticiálnej tekutiny nádoru. Očakávaná šírka dát vyžaduje následnú inteligentnú počítačovú analýzu. Výsledkom takejto analýzy by mal byť prediktívny model správania sa nádoru. Analýza premorenosti populácie HPV umožní lepšie pochopenie stavu slovenskej populácie, čo je dôležité pre procesy zavádzania očkovania v súčasnosti. Aplikácia nízkodimenzionálnych nanoobjektov v biomedicine je interdisciplinárna problematika, kombinuje nanotechnológie, nanovedu a materiálovú vedu s chémiou, biomedicínou a onkológiou. Predložený projekt prináša aj vklad z oblasti nanotechnológie, nanovedy a materiálovej vedy vrátane pokročilých experimentálnych metód.
 • Hlavným vedeckým cieľom projektu je identifikácia markerov s vysokým potenciálom využitia v diagnostickej praxi v zdravotníctve, s potenciálom zlepšiť diagnostiku, prognostické hodnotenie, ako aj identifikovať potenciálne nové terapeutické ciele pacientov
 • Pomocou optimalizácie diagnostiky najčastejších nádorov maternice s využitím moderných diagnostických a laboratórnych postupov, s ohľadom na možné využitie v neinvazívnej diagnostike a s ohľadom na identifikáciu hereditárnych foriem nádorov je dlhodobým cieľom zníženie incidencie a mortality tretej najčastejšej nádorovej choroby u žien.
 • Ďalším vedeckým cieľom projektu je aj vytvorenie modelu vzniku, správania sa, prognózy a reakcie na terapiu endometriálneho karcinómu.

Partneri

 • Partner 1    

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied

 • Partner 2  

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

 • Partner 3

MindIT, s.r.o.

 • Partner 4  

Univerzita Komenského v Bratislave

Aktivity projektu

 • Výskumná aktivita 1 – Nádory endometria – zber vzoriek, biobanking, základná charakteristika pacientov a vzoriek (histologická analýza, genetická analýza – analýza genómu, proteometická analýza); dysplastické zmeny kŕčku maternice – typizácia vírusov
 • Výskumná aktivita 2 – Nádory endometria – genetické analýzy na stanovenie mikrosatelitovej instability, expertné klinické hodnotenie
 • Výskumná aktivita 3 – Nádory endometria – glykomická analýza (15% flexibilita)
 • Výskumná aktivita 4 – Nádory endometria – úloha NO v progresii chorobných zmien endometria (15% flexibilita)
 • Výskumná aktivita 5 – Priemyselný výskum v oblasti techník strojového učenia

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk