Projekt Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

23. marca 2020

 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok k projektu Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa, kód ITMS 2014+: 313011W428, nadobudla účinnosť dňa 21.03.2020

Po uvoľnení opatrení, ktoré boli zavedené v dôsledku predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 pripravujeme v súvislosti s nadobudnutím Zmluvy o poskytnutí NFP úvodné projektové stretnutie všetkých partnerských strán projektu v júni 2020.