Podmienky získania ceny MGA za diplomovú prácu

V rámci oceňovania diplomových prác sa môžu zapojiť študenti spolupracujúcich fakúlt, t. j. Lekárskej i Prírodovedeckej fakulty UK, UPJŠ a FEJ STU s témou DP z oblasti laboratórnej medicíny. Ocenené budú najlepšie práce:

 • pre študentov lekárskej fakulty v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia a lekárska genetika. Celkovo budú pridelené až dve ceny za diplomovú prácu, každá v hodnote 1000 eur.
 • pre študentov prírodovedeckej fakulty v odboroch: lekárska genetika a klinická imunológia, pričom budú ocenené dve diplomové práce, každá v hodnote 1000 eur.

Študentovi sa poskytne jednorazová suma so splatnosťou dohodnutou v príslušnej darovacej zmluve, a to vo výške určenej hodnotiacou komisiou z celkovej sumy, ktorá bude k dispozícii na príslušný akademický rok.

PODMIENKY A SPÔSOB PRIZNÁVANIA

Žiadosti o finančnú podporu na ocenenie diplomových prác môžu predložiť študenti sami alebo finančnú podporu navrhne školiteľ, pedagóg.

Žiadosti o finančnú podporu na ocenenie diplomových prác spolu s vytlačenou diplomovou prácou sa prijímajú v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava, sekretariát prednostu ústavu, 811 08 Bratislava, Sasinkova 4, I. posch., tel. 02/59357 502 alebo sa môžu zaslať poštou na korešpondenčnú adresu MEDIREX GROUP ACADEMY, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava.

Žiadosť spolu s nižšie uvedenými náležitosťami je potrebné podať do 14. 6.  2019.

 

K žiadosti je potrebné doložiť:

 1. Diplomová práca
 2. Posudok oponenta
 3. Hodnotenie diplomovej práce školiteľom

ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

 

Posudzovaním diplomových prác sa zaoberá Hodnotiaca komisia (HK), ktorá je zložená zo zástupcov akademickej obce LF UK a zástupcov spoločnosti Medirex. Diplomové práce na ocenenie sa budú vyberať na základe predložených podkladových materiálov.

 

Komisia bude posudzovať :

 1. Zameranie diplomovej práce a jej prínos pre laboratórnu diagnostiku so zameraním na niektorý z odborov:
 2. pre študentov lekárskej fakulty v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia a lekárska genetika,
 3. pre študentov prírodovedeckej fakulty v odboroch: lekárska genetika a klinická imunológia.
 4. Hodnotenie diplomovej práce príslušným školiteľom.
 5. Referenciu od vedúceho, príp. vyučujúceho tej katedry, ktorej zameranie súvisí s laboratórnou diagnostikou (teda Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Imunologický ústav, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky…). Referencie musia potvrdzovať záujem študenta o zvyšovanie odbornosti v danej oblasti, príp. potvrdiť úspešnú reprezentáciu fakulty v študentských vedeckých činnostiach alebo potvrdiť aktívny podiel študenta na činnosti a rozvoji fakulty a univerzity či šírení dobrého mena fakulty a univerzity.
 6. Mieru samostatnosti podielu vlastnej práce študenta pri spracúvaní materiálu a získavaní výsledkov.

 

Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané ocenenie, sa zverejní:

 • na úradnej výveske fakulty,
 • na internetovej stránke fakulty,
 • na webovej stránke MEDIREX GROUP ACADEMY.

 

Diplomové práce budú posudzované HK, prípadne ňou určenou nezávislou skupinou posudzovateľov, komplexne. Súčasťou posudzovaní diplomových prác môže byť aktívna prezentácia a obhajoba práce študenta na základe prizvania členmi HK. Žiadne z uvedených kritérií nie je nadradené inému. Konečné rozhodnutie o ocenení diplomových prác zostáva na HK, ktorá zváži, či v konkrétnych prípadoch uprednostnia prospech študenta, jeho výsledky či mimoškolskú aktivitu.

Viac informácií môžete získať po zaslaní e-mailu na info@medirexgroupacademy.sk.