Odmenili sme tých najlepších študentov za diplomové práce

25. júla 2017

Už niekoľko rokov v MGA odmeňujeme šikovných študentov, ktorí sa rozhodnú zvoliť si tému pre svoje diplomové práce z prostredia laboratórnej diagnostiky. Tento rok odmenu za najlepšie diplomové práce z MEDIREX GROUP ACADEMY putujú týmto študentom:

 

Univerzita Meno študenta Téma diplomovej práce
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Ramin Saade Optimalizácia bioinformatickej analýzy dát z NGS sekvenovania cirkulujúcej voľnej DNA tehotných žien pre spoľahlivejšiu detekciu chromozomálnych porúch

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Kuruc Antidiabetický liek metformín v liečbe mamárnej karcinogenézy
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Patrícia Mertinková Štúdium odpovede buniek neurovaskulárnej jednotky na doménu huvec binding site proteínu OSPA na úrovni transkriptómu

 

MEDIREX GROUP ACADEMY je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pričom tie najlepšie MEDIREX GROUP ACADEMY aj finančne odmeňuje. Talentovaným študentom v MGA nielenže vytvárame priestor pri praktickej výuke či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe, ale študentom zaujímajúcim sa o vybrané témy laboratórnej diagnostiky a o vedu a výskum pomáhame v štúdiu aj prostredníctvom štipendia. Viac informácií o aktivitách MGA v oblasti vzdelávania nájdete tu.