Odborné publikácie

Pracovníkov v zdravotníctve vzdelávame aj prostredníctvom odborných publikácií, ktorých je MGA vydavateľom.

 

Newslab

Cieľom odborného recenzovaného časopisu laboratórnej medicíny je vytvoriť úzke prepojenie medzi vedou a výskumom v oblasti biomedicíny a praxou. V dvoch vydaniach ročne poskytuje priestor aj na odborné publikácie pracovníkov z akademickej pôdy prezentujúce najnovšie poznatky z vedeckovýskumnej činnosti. Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca.

Viac informácií a archív vydaní nájdete tu.

 

labMED

Časopis laboratórnej medicíny informuje o novinkách v laboratórnej diagnostike, o metodických listoch, legislatívnych usmerneniach a o nových službách v oblasti laboratórnej diagnostiky. Je orientovaný odborne aj lifestylovo. Do rúk pracovníkom v zdravotníctve sa dostáva 3 – 4× ročne.

Viac informácií a archív vydaní nájdete tu.